خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی


در این مرحله، سیاستهای عملیاتی کوتاه مدت خود را تعیین میکند. در خلال این مرحله، ساختار استراتژیک زنجیره، مشخص و ثابت شده است. در مرحله برنامه ریزی، شرکت کار خود را با پیش بینی تقاضا در بازارهای مختلف در یک چارچوب زمانی، آغاز میکند. تصمیمات این مرحله شامل مقدار اقتصادی خرید مواد اولیه، دورههای سفارش، …


- — (301)- تحقیق علمی

در این مرحله، سیاستهای عملیاتی کوتاه مدت خود را تعیین میکند. در خلال این مرحله، ساختار استراتژیک زنجیره، مشخص و ثابت شده است. در مرحله برنامه ریزی، شرکت کار خود را با پیش بینی تقاضا در بازارهای مختلف در یک چارچوب زمانی، آغاز میکند. تصمیمات این مرحله شامل مقدار اقتصادی خرید مواد اولیه، دورههای سفارش، دورههای اقتصادی تولید و ... میباشد. 2-6-3 مرحله عملیاتی زنجیره تامین: در این مرحله، زمانها، کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) میباشد. در این مرحله شرکت در رابطه با سفارشهای هر کدام از مشتریان تصمیم گیری میکند. در مرحله عملیاتی، ساختار استراتژیک زنجیره مشخص گردیده و برنامه ریزیها تعریف گردیدهاند. در این مرحله، سفارشهای فردی، زمانهای تحویل جداول زمانی تحویل و ... مشخص میگردد. دیدگاه های فرآیندی زنجیره تامین: یک زنجیره تامین ترتیبی از فرآیندها و جریانهایی است که در میان مراحل مختلف زنجیره تامین اتفاق میافتد و با یکدیگر جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول ترکیب میشوند. 2-7-1 دیدگاه چرخهای فرآیندها در داخل زنجیره تامین به چرخههایی تقسیم میشوند که هر کدام از آنها بین دو مرحله از زنجیره تامین هستند. همانطور که در شکل 2-1، مشخص است این چهار چرخه (که شامل تمامی فعالیتهای زنجیره تامین است) مابین 5 مرحله اتفاق میافتد. این چهار چرخه عبارتند از: الف .چرخه سفارش مشتری ب . چرخه پرسازی مجدد ج .چرخه تولید د .چرخه تدارکات مطابق شکل این 5 مرحله شامل مشتری ، خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و عرضه کنندهمی باشد. در ادامه هر کدام از چرخه ها به تفکیک توضیح داده می شود. شکل 2- 1 :مراحل و چرخه های مدل زنجیره تامین 2-7-2 چرخه سفارش مشتری: این چرخه مابین مشتری و خرده فروش اتفاق میافتد و شامل کلیه فعالیتهایی است که در رابطه با دریافت و پردازش سفارش مشتری میباشد. همانطور که در شکل 2-2 مشخص است. این چرخه شامل 4 مرحله است که با ورود مشتری آغاز و با دریافت سفارش توسط مشتری پایان مییابد. 140970099060 شکل 2-2 : چرخه سفارش مشتری 2-7-3 چرخه پرسازی مجدد: این چرخه مابین خرده فروش و توزیع کننده رخ میدهد و شامل کلیه فعالیتهایی است که در ارتباط با پرسازی مجدد موجودی خرده فروش میباشد. همانطور که در شکل 2-3 ، نشان داده شده است. این مرحله با ایجاد سفارش توسط خرده فروش آغاز و با دریافت سفارش توسط وی پایان مییابد. شکل 2-3 : چرخه پرسازی مجدد 2-7-4 چرخه تولید: این چرخه مابین توزیع کننده و تولید کننده اتفاق میافتد (یا بین خرده فروش و تولید کننده) و فعالیتهایی را شامل می‌شود که مربوط به پرسازی مجدد موجودی توزیع کننده (یا خرده فروش) است. همانطور که در شکل 2-4 ، نشان داده شده است. در این فاز ورود سفارش ، اولین قسمت و دریافت سفارش توسط توزیع کننده آخرین قسمت چرخه است . شکل 2-4 : چرخه تولید 2-7-5 چرخه تدارکات: این چرخه مابین تولید کننده و تامین کننده اتفاق میافتد و شامل کلیه فعالیتهایی است که در رابطه با اطمینان از موجود بودن و در دسترس بودن مواد اولیه به میزان کافی جهت تولید لازم به نظر میرسد. فرآیندهای این چرخه نیز شبیه چرخه تولیدات است با این تفاوت که در این مرحله مراحل فوق مابین تولید کننده و عرضه کننده رخ میدهد. [19] استراتژی های پاسخ گویی تقاضا در مدیریت زنجیره تامین: با توجه به این مطلب که یکی از اهداف اصلی زنجیره تامین، برآورده نمودن نیازهای مشتری است، استراتژی هایی که در رابطه با مدیریت تقاضای زنجیره تامین بکار گرفته می شوند مهم می نمایند؛ عموماً استراتژی های ذیل از جمله کاربردی ترین در SCM‌ می باشند: الف - ETO : این استراتژی به طراحی محصول بعد از اعلام نیاز توسط مشتری تاکید دارد در این استراتژی قبل از سفارش، نه تنها کالایی تولید نمی شود، بلکه طراحی هم نخواهد شد. ب - MTS : در این استراتژی نیاز مشتریان از موجودی انبارهای کالای ساخته شده در نقاط مختلف انبارهای خرده فروشی شبکه زنجیره تامین برآورده می شود. ج : MTO - در این روش سفارش مشتری سبب ایجاد جریان مواد و اطلاعات در زنجیره می گردد و محصول ساخته شده و مواد اولیه انبار نمی شود. د : ATO : در روش مونتاژ برای سفارش، هسته اصلی مونتاژ برای اکثر محصولات یکسان میباشد و فقط تغییر در دیگر اجزا مونتاژ نهایی ممکن میباشد. بسته به نوع تقاضای مشتریان، بررسی حجم سفارشات و نوع بازار، شرکتها یکی از استراتژیهای فوق را بکار می‌بندند. شکل2-5، استراتژیهای فوق را در طول زنجیره تامین نمایش داده است. [6] شکل 2- 5 : موقعیت بررسی سفارش مشتری 262890018605500تولید بر اساس پیش بینی 262890016065500تولید براساس سفارش مشتری 28575007874000نقطه بررسی سفارش مشتری یکپارچه سازی زنجیره تامین یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی است. شتادلر [20] اعتقاد دارد یک زنجیره تامین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می شود. در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانجات پیشرو به این نتیجه رسیدند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تامین وابسته باشند فروش آنها طبق انتظارات سوددهی نخواهد داشت. سورین [21] معتقد است شرکت ها هم اکنون تاکید بیشتری بر سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات برای کمک به بهبود عملکرد شبکه زنجیره تامین دارند. در جواب این سوال که چگونه می توان به یک زنجیره تامین موفق دست یافت باید گفت که تشریک اطلاعات و برنامه ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تامین هستند. اما چه اطلاعاتی باید به مشارکت گذارده شود؟ چگونه باید بکار برده شود؟ چگونه اطلاعات، طراحی و عملیات زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد؟ در نهایت اینکه چه نوعی از یکپارچه سازی باید اجرا شود؟ سیستم ها و دانش فنی اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زنجیره تامین کارا می باشد. در حقیقت سرمایه گذاری روی مدیریت زنجیره تامین از طریق فرصت هایی که از تحلیل دقیق و پیچیده اطلاعات زنجیره حاصل می شود، صورت می پذیرد. اولین مساله ای که در رابطه با اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد این نیست که چگونه اطلاعات کسب شود بلکه این است که چه اطلاعاتی باید منتقل شود، چه اطلاعاتی برای زنجیره تامین مهم هستند و کدام می توانند بدون هیچ مشکلی نادیده گرفته شوند، چگونه اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند و چگونه بکار برده شوند، اثرتکنولوژی اطلاعات در این زمینه چیست،چه ساختاری در درون سازمان های زنجیره باید وجود داشته باشد و چه ساختاری در بین سازمان های زنجیره تامین باید وجود داشته باشد، در نهایت اینکه آیا به سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات می توان به عنوان ابزاری اصلی جهت کسب مزیت های رقابتی در بازار نگاه کرد. مدیریت زنجیره تامین کارا زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را بطور کامل برآورده ساخته و برای او ارزش ایجاد کند و در عین حال سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین نماید. در حقیقت، هدف ایجاد یک موقعیت برنده- برنده می باشد. شراکت در زنجیره تامین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه های کلی و موجودی ها شکل داده می شود. منتزر [22]معتقد است زنجیره ارزش شبکه ای از مراحل است که فعالیت هایی را برای ایجاد ارزش افزوده
 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   نیاز برای فعالیت های بهبود در طی دهه اخیر بسیاری از سازمانها عملیات های خود را با فعالیت هایی از قبیل تولید ناب و مدیریت کیفیت فراگیر سازگار کرده اند .در نتیجه آنها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینه های تولید می شود، و سازمانها سعی می نمایند از طریق استفاده از مدیریت زنجیره تامین این هزینه ها را کاهش دهند . گرچه هنوز فرصت های بهبود برای بسیاری از سازمانها موجود است و سودهای اصلی محقق شده است، اما هنوز فرصت های زیادی در تدارکات، توزیع و حمل و نقل در زنجیره تامین می تواند ایجاد شود. افزایش سطح برون سپاری سازمانها در حال افزایش میزان برون سپاری خود می باشند، آنها خرید کالا و خدمات را بجای تولید و تهیه آنها بوسیله خودشان ،در دستور کار قرار داده اند . همانطور که برون سپاری در سازمان ها افزایش می یابد ،سازمانها فعالیت های مربوط به تامین و تدارکات را (انبار ، حمل و نقل ،تحویل و...) افزایش می دهند . هر چند که هزینه و زمان صرف شده بر روی این فعالیت و سایر فعالیت ها ممکن است غیر ضروری باشد . افزایش هزینه حمل و نقل هزینه حمل و نقل در حال افزایش است و نیاز است تا با دقت بیشتری مدیریت گردد . فشارهای رقابت فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصولات جدید ، کوتاه شدن چرخه توسعه محصول و افزایش سفارشی سازی کالاها و خدمات شده است . در بسیاری از صنایع ، به خصوص صنایع الکترونیک مصرفی، چرخه عمر محصولات کوتاه است . لذا بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سازوکاری مناسب جهت پاسخی سریع برای کوتاه کردن زمان های تاخیر می باشد . افزایش جهانی شدن گسترش جهانی شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تامین شده است .در یک زنجیره تامین جهانی چالش های مدیریتی زنجیره تامین افزایش می یابد .فاصله زیاد میان مشتریان و تولید کنندگان سبب طولانی تر شدن زمان تاخیر و همچنین افزایش زمینه هایی جهت بی نظمی ها در تحویل می شود . به همان میزان که در پول و واحدهای پولی اختلاف وجود دارد در زبان و فرهنگ نیز اختلاف وجود دارد . افزایش اهمیت تجارت جهانی افزایش اهمیت تجارت الکترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه نموده و چالش های جدیدی را ارائه نموده است . پیچیدگی زنجیره های تامین زنجیره های تامین پیچیده و پویا می باشند .آنها دارای عدم اطمینان ذاتی بالایی می باشند و می توانند به طور نامناسبی بر زنجیره تامین اثر بگذارند ، همانند : پیش بینی های غیر دقیق، تحویل همراه با تاخیر ،کیفیت زیر استاندارد ، تجهیزات از کار افتاده و تغییر یا لغو کردن سفارشات . نیاز برای مدیریت موجودی ها نقش موجودی ها ، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین است . از این رو هماهنگی میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تامین حائز اهمیت است . کمبود منابع می تواند از لحاظ زمانی جریان کار را به شدت متلاشی نماید و تحقق تولید محصول را به تاخیر اندازد در حالی که موجودی اضافی نیز سبب ایجاد هزینه های غیر ضروری می گردد . نباید موجودی در بعضی از قسمت های زنجیره تامین با کمبود مواجه گردد و یا در بعضی قسمت های دیگر مازاد موجودی وجود داشته باشد. [3] عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین مدیریت اطلاعات امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها مؤثر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسانتر گردد . در بحث زنجیره تامین اهمیت موضوع هماهنگی در فعالیت ها ، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکاء باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر داشته باشیم . مدیریت اطلاعات در بخشهای مختلف تاثیر گذار خواهد بود از جمله : تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و ...) جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و غیره برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده ایجاد و بهبود روابط بین شرکا انتقال ، جابجایی ، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرآیندهای حمل و نقل ، سفارش دهی و ساخت تغییرات سفارش ، زمانبندی تولید ، برنامه های لجستیک، و عملیات انبارداری. مدیریت لجستیک در تحلیل سیستم های تولیدی ، موضوع لجستیک ، بخش فیزیکی زنجیره تامین را در بر می گیرد . این بخش کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی ، شامل فعالیت های حمل و نقل ، انبارداری، زمانبندی تولید و...را شامل می شود . از سوی انجمن لجستیک(CLM ) تعریف ذیل برای لجستیک ارائه شده است : لجستیک قسمت مهمی از فرآیند زنجیره تامین است که شامل طرح ها و برنامه ها ، بکار گیری و کنترل کارا و اثر بخش جریانات و ذخایر کالاها و خدمات می باشد و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور برآورده ساختن نیازها و الزامات مشتریان در نظر می گیرد . پنج راهکار صحیح در سیستم تدارکات که در حقیقت این پنج عامل باعث موفقیت خواهند شد ، عبارتند از : عرضه محصولات صحیح در زمان صحیح در مکان صحیح با شرایط صحیح با هزینه صحیح به مشتریانی که آن محصول را مصرف می نمایند . مدیریت روابط مدیریت روابط، تاثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد مهمترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط میان شرکا در زنجیره است . به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . بنابراین در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت پایدار است . [2] فرآیندهای زنجیره تامین یک زنجیره تامین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که در بین مراحل مختلف زنجیره تامین به وقوع می پیوندد و جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول با هم ترکیب می شوند . دو دیدگاه مختلف نسبت به اجرا دیدگاه فرآیندی در یک زنجیره تامین وجود دارد . دیدگاه سیکلی در دیدگاه سیکلیفرآیندها در یک زنجیره تامین درون سری هایی از سیکل ها تقسیم می شوند . هر عمل در تعامل بین مراحل متوالی از زنجیره می باشد . دیدگاه فشاری – کششی در دیدگاه فشاری - کششیفرآیندها ، اعم از اینکه آنها به سفارشات مشتریان پاسخ داده و یا آنها را پیش بینی می کنند ؛ به دو بخش وابسته تقسیم می شوند . فرآیند کشش با یک سفارش مشتری آغاز می گردد ، در حالی که فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتریان آغاز می گردد . دیدگاه سیکلی در این دیدگاه فرآیندهایی که در طول زنجیره تامین به وقوع می پیوندد ، به چهار چرخه تقسیم می شود که به شرح زیر هستند : الف) چرخه سفارش مشتری ب)چرخه پرکردن مجدد ج) چرخه ساخت د) چرخه تدارکات هر کدام از این چرخه ها بین دو مرحله از این زنجیره اتفاق می افتد . البته در همه زنجیره های تامین نمی توان این چهار چرخه را به وضوح مشاهده کرد ، اما در اکثریت زنجیره ها قابل مشاهده است . دیدگاه کششی - فشاری فرآیندهای کششی با شروع تقاضای مشتری اجرا می گردد، اما فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتری انجام می گیرد . با این وجود در انجام فرآیندهای کششی ، تقاضای مشتری معلوم و مشخص می باشد در حالی که در فرآیندهای فشاری تقاضا نامعلوم و باید پیش بینی گردد . فرآیندهای کششی ممکن است به عنوان فرآیندهای عکس العملی اطلاق شوند چرا که آنها در مقابل تقاضای مشتری عکس العمل نشان می دهند. فرآیندهای فشاری به عنوان فرآیندهای خطرناک یا نامطمئن شناخته می شوند چرا که آنها پاسخی به پیش بینی هستند تا تقاضای واقعی. حد ومرز فعالیت های کششی و فشاری در یک زنجیره تامین از یکدیگر مجزا است. دید کششی – فشاری در یک زنجیره تامین ، زمانی که تصمیمات استراتژیک در ارتباط با طراحی زنجیره تامین را مورد ملاحظه قرار می دهیم ، بسیار مفید می باشد. [3] عوامل موثر در پیاده سازی زنجیره تامین رقابتی خرید خرید و تدارکات ، شامل مدیریت فرآیندتامین ، تنظیم قراردادها و تصمیم گیری در مورد اینکه در چه محلی خرید کنند ، می باشد. تدارکات باید نیازهای تامین کنندگان کلیدی شرکت را تامین نماید و توانایی شرکت را برای تولید کالا و خدمات مورد حمایت قرار دهد. این وظیفه برای هر سازمانی که خرده فروش ، خدمت گیرنده یا تولید کننده باشد، سخت است. نقش زنجیره تامین داخلی و بیرونی به اینکه این وظیفه تا چه حد خوب عمل می کند، وابسته است. انتخاب تامین کننده مدیریت برای انتخاب تامین کننده و بازنگری کارایی تامین کنندگان جاری ، باید بخشهای بازار را باز نگری کند . برون سپاری نمونه ای خاص از تمایل به همکاری است. تصمیم جهت برون سپاری یک فعالیت،بعضی از مواقع به تصمیماتی از قبیل ساخت یا خرید بر می گردد و به دلیل اینکه میزان فعالیتهای تحت کنترل مستقیم را در زنجیره تامین داخلی تحت تاثیر قرار می دهد، بر مدیریت زنجیره تامین دلالت دارد . تصمیم در مورد ساخت یا خرید دارای اهمیت خاصی است ، زیرا یک شرکت در مرحله اول باید درک روشنی از شایستگی های اصلی( قابلیت های محوری ) خویش داشته و آنها را حفظ نماید . بعد کنترل و انعطاف پذیری در برون سپاری است که آنرا به طور مستقیم به مدیریت زنجیره تامین ارتباط می دهد. انعطاف پذیری در تغییر زنجیره تامین یک شرکت اگر توافق کوتاه مدت با تامین کننده داشته باشد ، انعطاف پذیری بیشتری در ارتباط با تامین کننده دارد . آن شرکت می تواند در رابطه با شرایط و ضوابط قرارداد ، مذاکره مجددی با تامین کننده داشته باشد و یا پیوسته تامین کنندگان را تغییر دهد . اگر شرکت توافق بلند مدت با تامین کنندگان داشته باشد موارد فوق دست یافتنی نخواهد بود . اگر شرکت قرارداد بلند مدت با تامین کنندگان داشته باشد ونیازهای بازار تغییر کند یا تامین کننده دچار دشواری و گرفتاریهای کسب و کار شود ، شرکت برای تغییر تامین کنندگان از بعد زمان مشکل خواهد داشت . در نتیجه ، مدیران زنجیره تامین بایستی میزان کنترل بالا را با در نظر گرفتن انعطاف پذیری به منظور تغییر، تنظیم و تعدیل نمایند . قرادادهای بلند مدت بایستی زمانی مورد استفاده قرار گیرد که شرکت مطمئن باشد ، تامین کنندگان با برنامه های استرتژیک بلند مدت شرکت هماهنگی دارند . توزیع در حالیکه فرآیند خرید با جریان ورودی مواد ارتباط دارد ، توزیع به جریان خروجی مواد مرتبط است . توزیع، مدییریت جریان مواد از تولید کننده تا مشتری و از انبارها تا خرده فروشیها می باشد و شامل انبار نمودن و حمل کالاها است . توزیع ،بازار شرکت را توسعه داده و ارزش زمانی و مکانی برای کالاها ایجاد می نماید . در اینجا به طور خلاصه دو نمونه از تصمیماتی که مدیران توزیع با آن مواجه هستند را مورد توجه قرار می دهیم : انبار نمودن کالاهای تمام شده و روش حمل و نقل. نگرش های متفاوتی نسبت به مکان انبارهای کالای ساخته شده وجود دارد . نگرش اول جانمایی ذخیره موجودی نزدیک به مشتریان ، مراکز توزیع یا نزدیک به عمده فروش یا خرده فروش می باشد روش فوق می تواند دو مزیت داشته باشد : سرعت در تحویل دهی و کاهش هزینه های حمل و نقلبه طوریکه می تواند فروش را تحریک نماید . شرکتهای که از راهبرد تولید انبارشیبهره می برند، معمولا این روش را به کار می گیرند. یافتن بهترین روش برای جانمایی موجود بخصوص برای عملیات های بین المللی مهم است. شرکتهای بزرگ در سراسر جهان جهت افتتاح مراکز توزیع در شهرهای استراتژیک، به منظور حمایت از فعالیتهای فروش تلاش می نمایند. جانمایی موجودی کالا نزدیک به مشتری ، کندی و تاخیر زمان بین دریافت سفارش و تحویل کالا را کاهش می دهد ، که این مزیت رقابتی مهمی در بازارهای محلی و بین المللی می باشد، همچنین هزینه های حمل را کاهش خواهد داد . اگر اولویت رقابتی، تولید محصولات سفارشی باشد، ذخیره نمودن کالای ساخته شده ریسک محصولات ناخواسته را به دنبال دارد. روش دوم به معنای نگهداری موجودی در کارخانه تولیدی یا عدم نگهداری کالای ساخته شده است. بعضی از مواقع روش دوم به ادغام موجودی اشاره دارد و زمانیکه تقاضا در نواحی مختلف غیر قابل پیش بینی باشد و تقاضا برای کالاها با نوسان همراه باشد ، یک مزیت به حساب می آید. [3] چالش های زنجیره تامین ترکیب دو عمل دستیابی به اینترنت و قدرت محاسباتی به طور بنیادی گزینه های در دسترس به منظور مدیریت زنجیره های تامین را دچار دگرگونی ساخته است و نتیجه آن مدیریت بسیار موثرتر زنجیره های تامین است. شرکت ها و سازمان هایی که از این قابلیت ها به طور موثر استفاده می کنند، موجب بهبود و توسعه زنجیره تامین خود به شرح ذیل خواهند شد: تمامی اعضای زنجیره تامین، از تامین کننده تا مشتری از طریق اینترنت به یکدیگر متصل گردیده و از این طریق موجبات دستیابی به اطلاعات در خصوص وضعیت موجودی انبار، ظرفیت تولید، وضعیت سفارشات و میزان تقاضای مشتریان فراهم می گردد. شرکت های موجود در سرتاسر زنجیره تامین با استفاده از اطلاعات مشترک در خصوص زنجیره تامین اقدام به برنامه ریزی می کنند که مبتنی بر تصمیم گیری های مشترک است. تصمیم ها بر اساس زمان واقعی و با استفاده از اطلاعات به هنگام در خصوص وضعیت مسائل روی داده در زنجیره تامین اتخاذ می گردد. درآمد و سود به عنوان ماتریس های عملکرد برای زنجیره تامین مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است که سازمان هایی که در این وضعیت رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی سعی در ایجاد تغییرات به منظور بهره برداری از این قابلیت ها می کنند، به حیات خود ادامه خواهند داد و آنهایی که چنین عمل نکنند با شرایط سختی مواجه خواهند بود. برای توضیح بیشتر باید به این نکته اشاره کرد که چالش ها و راه حل هایی که در این خصوص وجود دارد برای صنایع مختلف، متفاوت بوده و در اینجا به چالش هایی که بعضی از صنایع کلیدی با آن مواجه هستند اشاره می گردد. سازمان ها و شرکت هایی که از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند، از لحاظ انعطاف پذیری زنجیره های تامین خود پیشرو بوده و به طور موثر عمل کرده اند و دلیل آن نیز طول عمر کوتاه محصولات تولیدی آنان است که این امر انعطاف پذیری و پاسخگو بودن آنها را الزامی می سازد. در پایان عمر کوتاه یک محصول، ارزش این محصول به شدت کاهش می یابد و بنابراین به منظور حصول اطمینان از سوآوری آن، باید ارتباط تنگاتنگ و دقیقی از وضعیت عرضه و تقاضا و همچنین پاسخگویی عالی به مشتری و ارتباطات موثر در سراسر زنجیره تامین وجود داشته باشد. برون سپاری اغلب در بخش صنایع تکنولوژی پیشرفته استفاده می گردد و زنجیره تامین سازمان های این بخش که از تولید کنندگان قراردادی و سازمان هایی که عملیات لجستیکی و پشتیبانی را به عنوان نفر ثالث برای آن تولید کنندگان انجام می دهند، تشکیل شده است. بنابراین در این زنجیره عرضه که شبکه تنیده از ارائه کنندگان خدمات مختلف است، باید اطلاعات به هنگام در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا به آنها داده شود. در این حالت عمل حیاتی برای سازمان حفظ مسئولیت عملیات کنترل در شبکه است، در حالیکه عمده کارهای اجرایی را به پیمانکاران بیرون از سازمان محول کرده است. این روش موجب می گردد که سازمان به هنگام ضرورت، ارائه کنندگان خدمات را بدون اینکه خلالی در شبکه زنجیره بوجود آید، تغییر دهد. ایجاد جریان اطلاعات در سراسر شبکه تامین به منظور ایجاد بینش در خصوص محصول و اجزای آن برای تمامی ارائه کنندگان خدمات و همچنین به منظور فراهم آوردن اطلاعات "به هنگام" برای مشتریان در خصوص وضعیت سفارشات آنان، امری ضروری است. سازمان ها می توانند بر مبنای زمان واقعی و در آن واحد، به محض ورود سفارش ها از طریق اینترنت آنها را دریافت کرده و اطلاعات را به تمامی اعضای شبکه زنجیره تامین ارائه کنند و همزمان در خصوص تامین تقاضای واقعی مشتری فعالیت نمایند. علاوه بر این تامین کنندگان خدمات با استفاده از این فرصت می توانند برنامه های آتی خود را پیش بینی کنند، به طوری که آنان می توانند به طور شایسته ای به برنامه ریزی ظرفیت خود بپردازند. اطلاعات دقیق در خصوص سطح موجودی و ظرفیت، برای مشتریان این امکان را فراهم می سازد که در مورد تاریخ واقعی تحویل آگاهی یابند. سازمان های موفق و پیشرو به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا از قیمت گذاری پویا استفاده می کنند و فروش از طریق اینترنت این فرایند را تسهیل می سازد. قیمت ها بر اساس سطح موجودی، ظرفیت تولید و باقیمانده عمر محصول مورد تعدیل قرار می گیرد و مشتریان قادر خواهند بود قیمت ها را در زمان واقعی مقایسه کرده، از طریق اینترنت سفارش داده و از تاریخ دقیق تحویل محصول آگاهی یابند. برای مثال در صنعت خودروسازی یکی از عمده ترین چالش ها، تولید محصول مورد نیاز مشتری در یک چارچوب زمانی کوتاه است که بدینوسیله از افزایش سطح میزان موجودی محصولی که مورد درخواست مشتری نیست، جلوگیری گردد. مسائل مشترک موجود در زنجیره عرضه در این صنعت شامل زمان های تاخیر طولانی ومیزان سطح موجودی بالاست و حل این مسائل نیازمند یک زنجیره تامین انعطاف پذیر است . برخلاف مدل فشاری، این صنعت باید به سمت مدل کششی که تولید بر اساس تقاضای واقعی مشتری است حرکت کند و این مدل نیازمند یک زنجیره منعطف و مرتبط با یکدیگر است که در آن ارتباطات مناسب در سراسر اجزای عرضه کنندگان و تامین کنندگان خدمات برقرار باشد. یک مدل کششی تقاضا ، قیمت گذاری پویا را تسهیل می سازدو درآمد از طریق قیمت های تعدیل شده که مبتنی بر تقاضای واقعی و ظرفیت قابل دسترس است می تواند بیشینه گردد ، یعنی خودروهای تولیدی در عرضه های با حجم کم ، بالاتر قیمت گذاری شده در مواقعی که ظرفیت عرضه بالاست پایین تر قیمت گذاری می گردند . یک مدل کششی مبتنی بر قیمت گذاری پویا که از طریق یک زنجیره عرضه پاسخگو پشتیبانی می گردد ، می تواند منجر به کاهش زمان تاخیر گردیده و سطح بالای موجودی کالا را که در زنجیره تامین وجود دارد ، حذف کند . یک زنجیره عرضه موثر می تواند تأثیر مستقیم بر روی قیمت سهام یک سازمان نیز داشته باشد. با توجه به ساختار خطی موجود در زنجیره تامین اغلب صنایع ، مشکلات موجود این ساختار عبارتند از : تجمع خطاهای پیش بینی تقاضا در اثر تکرار عملیات پیش بینی در طول زنجیره تامین توسط اعضا عدم اطلاع از ظرفیت تامین کنندگان وجود زمان های تامین طولانی برای سفارش به عنوان انگیزه ای برای انباشتن ذخیره های اطمینان هزینه های بالای سفارش دهی و حمل و نقل به عنوان انگیزه ای برای انباشت ذخیره های اطمینان عدم اطلاع از تقاضاهای کاذب ایجاد شده بوسیله اعمال سیاست های تخفیف تعدد نقاط تصمیم گیری در طول زنجیره تامین عدم اطلاع از الگوی واقعی تقاضای بازار مصرف [3] اثر شلاقی در زنجیره تامین 2-15-1 مفهوم اثر شلاقی موج اطلاعات مغشوش یا نبود اطلاعات مانند داده‌ها یا پیش‌بینی‌های نادرست درباره تقاضای مشتری نهایی ممکن است به بالادست زنجیره‌تأمین برسد و در هر حلقه از زنجیره، نوسان تقاضا را افزایش دهد. این نوسان به موجودی‌های احتیاطی بیشتر، خدمت ضعیف‌تر به مشتری، کاستی در اجرای برنامه زمان‌بندی‌ تولید، ناکارآمدی در حمل و نقل و هزینه‌های بیشتر می‌انجامد. اثر شلاقی تقاضا هنگامی رخ می‌دهد که اعضای زنجیره‌تأمین درباره سفارش‌ها بر اساس وضعیت خود و برآوردی از تقاضای مشتری بعدی در زنجیره‌تأمین و مشتری نهایی تصمیم‌گیری می‌کنند. در نتیجه به بر‌آورد هر کدام یک عامل خطا افزوده می‌شود چنانکه در بالادست زنجیره ممکن است بیشترین خطای انباشته در بر‌آورد تقاضا وجود داشته باشد. اثر شلاقی عبارت است از تشدید و متورم شدن نوسانات تقاضا در اثر اعوجاج اطلاعات تقاضای واقعی مصرف کننده نهایی در طول زنحیره . پدیده اثر شلاقی مربوط به سازمان های خاصی نمی شود. و عموم سازمان ها با آن روبرو هستند. ایجاد یک نوسان در یک سر شلاق چرمی ، نوسان بزرگی را در انتهای آن موجب می شود . از این خاصیت با حفظ همان نام ساده در بحث های مربوط به سیستم های مدیریتی استفاده می شود. با این اصطلاح بسیار جالب براحتی می توان درک کرد که کمترین نوسان و تغییرات در تقاضای هر یک از اعضا زنجیره می تواند باعث انباشته شدن نوسانات و کمبود در سازمان شود .در ضمن اگر این سیگنال وارده ، موجب شود تا هر عضو برای مبارزه با این نوسانات اقدام به ذخیره موجودی نماید ، این ذخیره سازی به شکل کاذب در آمده و موجب ایجاد هزینه های سنگین در کل زنجیره و متعاقب آن کاهش کارایی کل زنجیره شود. در شکل شماره 2-6، نمایی از این اثر در زنجیره تامین نشان داده شده است. [23] شکل 2-6 : نمایی از اثر شلاقی بر روی زنجیره تامین 2-15-2 علل ایجاد اثر شلاقی برای درک بیشتر اثر افزایش تغییر پذیری در زنجیره تامین و این که، اثر شلاقی چه زمانی ایجاد می شود فرض کنید در یک زنجیره تامین، عمده فروش به عنوان یکی از عناصر فعال در زنجیره سفارش ها را از خرده فروش دریافت می کند و به تامین کننده خود یعنی توزیع کننده سفارش می دهد.عمده فروش برای تعیین مقدار این سفارش ها باید تقاضای خرده فروش را پیش بینی نماید. اگر عمده فروش به داده های تقاضای مشتری دسترسی نداشته باشد باید از سفارش های خرده فروشی برای پیش بینی خود استفاده کند و تغییر پذیری سفارش های خرده فروش به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از تغییر پذیری در تقاضای مشتری می باشد، عمده فروش مجبور است موجودی اطمینان بیشتری نسبت به خرده فروش نگه دارد. یا به منظور تامین سطح خدمتی همانند سطح خدمت خرده فروش ظرفیت بالاتری را حفظ نماید. از مفاهیم فوق می توان این گونه نتیجه گرفت که سفارش های بین عناصر و اعضای زنجیره تامین منعکس کننده تقاضای واقعی مشتری نهایی نمی باشد. این تحلیل را می توان به عناصر بالادستی زنجیره یعنی به توزیع کننده و تولید کننده نیز تعمیم داد. لی و همکاران [22]چهار علت مهم در وقوع اثر شلاقی را شناسایی نمودند: 1) به روز کردن پیش بینی تقاضا 2) سفارش دهی دسته ای 3) نوسان قیمت 4) سهمیه بندی و بازی کمبود. علاوه بر چهار عامل فوق سوزا،زیک و چویانگ، دو عامل دیگر را نیز به آنها اضافه نمودند این عوامل عبارتند از: 5) محدودیت های ظرفیت 6) هماهنگی ضعیف 2-15-3 راه های کاهش اثر شلاقی پس از شناسایی عواملی که سبب بروز و رشد اثر شلاقی می شوند، می توان پیشنهادهایی برای کاهش این اثر یا از بین بردن تأثیر آن ارائه کرد، سه گام مهمی را که سازمان ها می توانند برای کاهش دادن اثر شلاقی در زنجیره تامین بکار گیرند عبارت است از این که سازمان ها بایستی با یکدیگر تبادل و تسهیم اطلاعات داشته باشند. تا به این وسیله اطلاعات مربوط به تقاضا از بخش های پایین دستی زنجیره به قسمت های بالادستی آن جریان یابد. به طوری که این تسهیم اطلاعات سریع و دقیق باشد. دومین قدم برای کاهش اثر شلاقی، هم ترازی کانال می باشد. که عبارت است از هماهنگی قیمت ها، طرح ریزی موجودی و مالکیت بین قسمت های مختلف در زنجیره تامین. سومین مرحله برای کاهش اثر شلاقی، بهبود کارایی عملیاتی است. که به کاهش در زمان های تحویل و کاهش هزینه ها از قبیل هزینه های ثابت سفارش دهی اشاره دارد. برخی از محققین علاوه بر موارد فوق نیز پیشنهادهایی را بیان می کنند. این پیشنهادها شامل کاهش عدم قطعیت، کاهش تغییرپذیری فرآیند تقاضای مشتری و ایجاد همکاری های راهبردی است. کاهش عدم قطعیت: یکی از پیشنهادهای همیشگی برای کاهش یا حذف اثر شلاقی کاهش دادن عدم قطعیت در سرتاسر زنجیره تامین با استفاده از متمرکز کردن اطلاعات تقاضا است، یعنی اطلاعات کاملی درباره تقاضای واقعی مشتری برای هر مرحله از زنجیره تامین فراهم باشد. کاهش تغییرپذیری: اثر شلاقی را می توان با کاهش تغییرپذیری ذاتی فرآیند تقاضای مشتری کاست. برای مثال اگر بتوان تغییرپذیری تقاضایی را که خرده فروش مشاهده می کند کاهش داد. حتی اگر اثر شلاقی رخ دهد، تغییرپذیری تقاضایی که به دست عمده فروش می رسد نیز، کاهش خواهد یافت. همکاری های راهبردی: اثر شلاقی را می توان با ایجاد همکاری های راهبردی از بین برد. این همکاری های راهبردی، شیوه تسهیم اطلاعات و مدیریت موجودی در زنجیره تامین را تغییرمی دهد و احتمالاٌ تأثیر اثر شلاقی را از بین می برد. [7] مرور مبانی نظری سیستم داینامیک روش شناسی پویایی شناسی سیستم با ادعای شناخت ساختارِ اصلی تعیین کننده رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و فنی، پژوهشگران حوزههای مختلفی را به سوی خود جلب کرده است. بی تردید، مبانی فلسفی و نظری پویای یشناسی سیستم یا همان پیشفرض های آن، در نحوه اجرای فرایند مدل سازی برای تبیین و سناریوسازی مسائل مختلف، نقش مهمی ایفا خواهد کرد؛ به گونهای که ممکن است فرایند مدل سازی و خروجی آن با مبانی مختلف، تغییر کند و با انتظارات مدل ساز از این روش شناسی، در تناقض افتد. یکی از بهترین راه نظم بخشیدن به واکنش های صحیح و سریع مسائل مربوط به سیستم ها ثبت و بررسی نقاط مهم عملکردی آنها به شکل سناریویی از آینده است که رفتار گذشته و حال محیط سیستم را ملاک قرار می دهد،ثبت این سناریو نیازمند بکارگیری دانش و تکنیکی است که با بهره گیری از نگرش سیستمی مشکلات را به درستی شناسایی و در جهت حل معضلات پیش آمده سریع ترین و صحیح ترین واکنش را نشان می دهد این دانش پویایی های سیستم نام دارد. در این بخش ، ابتدا به بیان تاریخچه و تعاریف پایه ای علم پویایی های سیستم از جمله ساختار، روش مدل سازی، تأخیرات مواد و اطلاعات و همچنین الگوهای اولیه رفتار پویا پرداخته شده و کاربرد پویایی های سیستم در مدیرت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. [8] 2-16-1 تاریخچه پویایی های سیستم و کاربرد آن در مدیریت زنجیره تامین رویکرد پویایی سیستم ها در اوایل سال های دهه 60 توسط فارستر معرفی شد. ایده اولیه شکل گیری این حوزه پروژه ای بود که فارستر برای شرکت جنرال الکتریک انجام داد. در این پروژه سئوال کارفرما این بود که چه عواملی باعث نوسان در سیستم موجودی وانبار و به تبع آن نیروی انسانی شرکت می شود. تحقیقی که فارستر برروی این موضوع انجام داد این ایده را شکل داد که از قواعد موجود در کنترل سیستم ها در حوزه مهندسی برق و مکانیک می توان برای سیستم های اجتماعی نیز بهره گیری نمود. در این رویکرد تصویری از سیستم بر اساس بازخوردها و تأخیرهای موجود ایجاد می شود تا رفتار پویای سیستم ها ی پیچیده فیزیکی زیستی و اجتماعی بهتر فهمیده شود. در اینجا می توان گفت مهم ترین اصل اساسی که پویایی سیستم ها بیان می دارد این است که بازخوردها و تأخیرها رفتار سیستم ها را می سازند و پویایی رفتار سیستم نتیجه ساختار حاکم بر آن است. منطق اصلی پویایی های سیستم مدل کردن ساختار سازمان ها با نمودارهای انباشت و جریان،ترکیب شده با ارتباطات علی و معلولی می باشد. رفتار سیستم در دنیای واقعی از طریق شبیه سازی کامپیوتری مورد بررسی قرار می گیرد. استرمن در کتاب پویایی شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهان پیچیده این گونه بیان می کند که پویایی های سیستم روشی برای افزایش یادگیری در زمینه سیستم های پیچیده بوده و همچنین به عنوان یک روش برای درک پیچیدگی سیستم های پویا و طراحی سیاست های اثر بخش می باشد[8] مزایای استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مزایای بکارگیری رویکرد بکارگیری پویایی های سیستم در مدل سازی سیستم های پیچیده را می توان به صورت زیر بیان نمود: 1) به دلیل رویکرد تحلیلی و انتقادی در فرآیند مدل سازی، این فرآیند درک بهتری از ساختار سیستم را فراهم می کند. در جریان این فرآیند مدل ساز و تیم کارفرما درگیر در فرایندی می شوند که هدف آن بهبود مداوم مدلی است که از واقعیت ارائه می شود. شبیه سازی سیستم معمولا منجر به درک جدیدی از رفتار و ساختار سیستم می شود که در دور بعدی امکان تهیه مدل های کامل تری را فراهم می سازد. این یک امتیاز بزرگ برای مدل های پویایی سیستم ها است که در آن مدل سیستم به صورت جعبه سفید(به معنای آن که روابط علی بین اجزاء توضیح داده می شود) تهیه می شود. در مقابل مدل های ریاضی که معمولا جعبه سیاهی(روابط ریاضی و آماری بین متغیرها بدون توضیح ساختار رفتاری)از مساله را ارائه می دهد. 2) مدل های پویایی سیستم ها امکان وارد کردن متغیرهای کیفی و کمی را به طور همزمان در سیستم فراهم می کند. این امتیاز مهمی است که در مدل های ریاضی پیاده سازی آن بسیار مشکل است. فارستر در ابتدای کار خود درک کرده بود که پویایی سیستم ها باید بر مبنای یک رویکرد تجربی و بر اساس شبیه سازی رایانه ای شکل گیرد. این رویکرد باعث می شود تا با نوشتن معادلات غیر دقیق برای متغیرهای کیفی و شبیه سازی عددی آن تأثیر این متغیرها بر روی کل سیستم درک شود. ساختار و متدولوژی پویایی های سیستم رفتار یک سیستم از ساختار آن ناشی می گیرد. ساختاری که شامل حلقه های بازخورد،انباشت ها،جریان ها و غیر خطی هایی است که بوسیله تعامل ساختار فیزیکی و بنیادی سیستم با فرآیند تصمیم گیری از عوامل فعال آن بوجود می آید. در واقع آنچه در مدل سازی مهم است به صورت مواردی است که در قالب گام های زیر تعیین می گردد. الف)تعریف مسئله: محقق در این مرحله بایستی به سؤالاتی از قبیل این که، چه چیزی را می خواهد بررسی نماید و چرا برای وی مهم شده است و یا این که، متغیرهای اصلی سیستم چه می باشند و محدوده زمانی مورد مطالعه مسئله چیست و سؤالات متعدد دیگر از این قبیل پاسخ دهد. ب)شبیه سازی مدل: محقق در این مرحله پس از شناسایی و تعریف نوع متغیرها، مدل کردن حلقه های علت و معلولی و ترسیم نمودار جریان،به فرموله کردن مدل، تعیین مقادیر اولیه متغیرها،تست تطابق مدل و رفتار واقعی سیستم و هم چنین تحلیل حساسیت مدل در برابر رفتارهای مختلف می پردازد. ج)بررسی سیاست ها و تصمیم گیری:در این مرحله روش های تصمیم گیری در خصوص سیستم و اینکه چه شرایط وحالتهایی ممکن است رخ بدهد و چه معیارهایی برای تصمیم گیری های بهتر می توان تعریف کرد و نحوه تعریف آنها در مدل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. مدلسازی درپویایی سیستم پویایی سیستم، یک ابزار مدیریتی برای تصمیمگیری در مورد سیستمهای پویا است که با استفاده از مدلسازی ریاضی، امکان شبیهسازی، فهم و درک سیستمهای پیچیده را فراهم میکند؛ به عبارت دیگر، روشی برای فهم رفتار پویا و مستمر در سیستمهای پیچیده به شمار میرود. پویایی سیستم بر پایهی دو رکن اساسی بنا نهاده شده است؛ اول اینکه، دید این روش به سیستمها در بستر زمان است. به عبارت دیگر، همواره باید رفتار سیستم در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. رکن دوم، توجه به بازخوردها در هر سیستم است که تبادل اطلاعات بین بخشهای مختلف سیستم را نشان میدهد [8]. متغیرهای حالت و نرخ که از اجزای اصلی مدلهای پویایی سیستم هستند؛ چگونگی ارتباط اجزای یک سیستم را بر اساس حلقههای بازخورد توصیف میکنند. پس از مدلسازی، از نرمافزار کامپیوتری برای شبیهسازی شرایط مختلف سیستم استفاده شده و سناریوهای مختلف تغییرات سیستم را در طول زمان، مشخص میکنند. با توجه به اینکه در پویایی سیستم، مسائل و مشکلات جهان واقعی مدل میشود؛ لذا، باید مهارتهای لازم جهت توسعه تفکر سیستمی کسب کرده و نحوهی درک رفتار سیستمهای پیچیده و نحوهی استفاده از این تکنیک را دانست. با توجه به این که این روش در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد؛ در اینجا به اختصار، مزایای آن که علل انتخاب آن برای این پژوهش بود؛ بیان شده است. طراحی شده برای پاسخگویی به رفتارهای پیچیده و غیر خطی سیستمها توان وارد کردن رفتار و ارادهی انسانی در مدلهای این روش به علت اینکه اساس آن بر رویکرد سیستمی است مفاهیم سیستمی که در مسائل پیچیده مدیریتی فراوان دیده میشود؛ در این روش قابل درک است. توان مدلسازی دانش و یادگیری در این روش عمومیت روش تعداد زیاد و فزایندهی کاربران ارائه جزئیات کمّی ارتباط با سطح محتوایی سیستم سادگی بهکارگیری مدل و وجود نرمافزارهای مناسب فرآیند مدلسازی، با شناسایی مشکل و تعریف مسئله آغاز میشود و با مشاهدهی پدیده به عنوان یک کل و استخراج رفتار مرجع آن که مبین تغییرات آن در گذشته است؛ پارهای از مفاهیم در ذهن فرد مدلساز در قالب مدلهای ذهنی شکل میگیرد که با کمک دانش سیستمی و همچنین، اطلاعات و دانش دریافتی از افراد صاحبنظر و مبانی نظری موضوع پژوهش، مدلهای ذهنی را به گزارههای قابل فهم که در قالب مدلهای تشریحی بیان میشوند؛ تبدیل مینماید که این گزارهها، همان فرضیههای پویا هستند. پس از مرحله فرضیهسازی، متغیرهای اصلی در قالب متغیرهای مستقل و وابسته همراه با آنها و نحوهی تأثیرگذاری آنان بر یکدیگر شناسایی شده و سپس، با طراحی یک مدل مفهومی از مسئله پژوهش به عنوان یک پدیده، حلقههای علّت و معلولی شکل میگیرند. در ادامه، فرآیند تبدیل پدیده به مدل که سبب تکمیل چرخه تصمیمگیری نیز میشود؛ نمودارهای جریان که زیربنای مدلسازی ریاضی در پویایی سیستم است؛ طراحی و ساخته میشود. در گام بعدی، متغیرهای حالت، نرخ، واسطه و همچنین، بازخوردها و روابط بین متغیرهای نرخ و حالت شناسایی شده و با اعمال مقادیر به متغیرها و ثابتهای مدل، فرمولها و مدلهای ریاضی نوشته شده که پس از اجرای مدل توسط نرمافزار، شبیهسازی صورت میگیرد. بدین ترتیب، با بررسی روند تغییرات رفتار پدیده در گذشته و با مشاهده ادامه روند این تغییرات در آینده و انجام آنالیز حساسیت روی متغیرهای مدل، ضمن اعتبارسنجی آن، سیاستهای اجرایی مناسب پیشنهاد میگردد . شکل 7-2، فرآیند مدلسازی را در مفهوم پویایی سیستم نشان میدهد [8]. شکل2-7 فرآیند مدلسازی [8] همانگونه که مشاهده میشود؛ از نتایج هر مرحله، اطلاعاتی حاصل میشود که میتواند منجر به اصلاح و تجدید نظر در مراحل قبلی شود. این ویژگی، ساختار بازخوردی در پویایی سیستم را بیان میکند. این فرآیند، در بر گیرنده تکرار دائمی بین آزمایشها و یادگیری در دنیای مجازی و تجربهها و یادگیری در دنیای واقعی است. استراتژیها، ساختارها و قوانین تصمیم به کار رفته در دنیای واقعی را میتوان در دنیای مجازی ارائه نمود و مورد آزمون قرار داد. تجربهها و آزمونهای به عمل آمده، مدلهای ذهنی را تغییر داده و منجر به طراحی استراتژیهای جدید و قوانین تصمیمهای جدید و اصلاحات بیشتر در هر دو مدل رسمی و ذهنی منجر میگردند. مدلسازی، چرخهای مستمر بین دنیای مجازی و دنیای واقعی است. پویایی سیستم به دلیل قابلیت مدلسازی در افزایش تعداد پارامترها و تغییر پارامترها در افق زمانی کوتاهمدت و بلندمدت از اهمیت فوقالعادهای برخودار است و میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مدیران قرار گیرد و از طرفی، چون مسئله به صورت یک سیستم کلی در نظر گرفته میشود؛ نتایج آن، فراتر از بررسیهای موردی برای هر کدام از اجزا خواهد بود [8]. فرآیندمدلسازی وتحلیل حساسیتهادرپویایی سیستمهابه صورت گامهای تقریباًاستانداردی است که عبارتند از : بیان مسئله مهمترین مرحله در مدلسازی، بیان مسئله است. در بیان مسئله، دو پارامتر اصلی مورد توجه عبارتند از: اهداف:معمولاً،مدلسازتوصیف اولیه مسئله راازطریق مذاکره باتیم کارفرما،بررسی دادههای موجوددربایگانی،جمعآوری داده،مصاحبه ومشاهده مستقیم براساس اهداف اصلی تدوین وتعیین میکند. افق زمانی: انتخاب افق زمانی، به طور قابل ملاحظهای، درک از مسئله را تحت تأثیر قرار میدهد. در مدلسازی بر اساس پویایی سیستم، معمولاً، افقهای زمانی بلندمدت، مدّ نظر قرار میگیرد که این، قدرت زیادی به مدل میدهد . تدوین فرضیههای پویا به محض اینکه،مسئله طی یک افق زمانی مناسب شناسایی ومشخص گردید؛مدلسازانبایدشروع به تدوین نظریهای به نام فرضیه پویابه منظورشرح رفتارنمایند. فرضیه مورد نظر، باید توضیحی از مشخصه پویایی مسئله بر حسب بازخوردهای مهم و ساختار انباشت و جریان سیستم را ارائه نماید. جدول شرایط مدل: در این جدول، متغیرهای تأثیرگذار بر مدل، نمایش داده میشود. نمودارعلی حلقوی: درفرآیندمدلسازی بعدازتشخیص متغیرهای مؤثربرمدل دریک نمودار،ضمن تعیین روابط علّی بین دو متغیر،جهت تأثیرآنها مشخص میگردد. به هریک ازارتباطهای علّی، یک علامت مثبت (+) یا منفی (-)، اختصاص داده میشود. ملاک تعیین علامت یک اتصال علّت و معلولی، همجهت بودن یا ناهمجهت بودن تغییرات دو متغیر است یک ارتباط مثبت بدین معنا است که وقتی افزایشی/ کاهشی در یک علت رخ میدهد؛ آنگاه، معلول نیز بیشتر/ کمتر ازآنچه که قبلاً بوده است؛ افزایش/ کاهش مییابد.نمودارهای علّت و معلول،مجموعه مناسبی برای نشان دادن همبستگیهای متقابل وفرآیندهای بازخوردی هستند. این نمودارها،درابتدای پروژههای مدلسازی به منظوردستیافتن به مدلهای ذهنی و همچنین، برای ایجاد ارتباط بین نتایج حاصل از مدلسازی به کار میروند. نمودارانباشت و جریان: انباشتها و جریانها به همراه بازخورد، دو مفهوم اصلی در تئوری سیستمهای پویا به شمار میآیند. منظور از انباشت، در واقع، همان تجمعات است. انباشتها یا متغیرهای حالت، نشاندهنده وضعیت سیستم هستند و حاوی اطلاعاتیاند که بر اساس آن، تصمیمات، اتخاذ و اقداماتی صورت میگیرد. انباشتها، باعث ماندگاری اطلاعات در سیستمها میشود و حافظهای را برای آنها فراهم میآورد .متغیرهای نرخ یا جریان، متغیرهایی هستند که باعث افزایش یا کاهش متغیرهای حالت سیستم میشوند. از دیدگاه ریاضی، رابطه متغیر حالت با متغیر نرخ مانند رابطه انتگرال با مشتق است که در نمودارهای علّت و معلولی، این انباشتگی نمایش داده نمیشود نمودارهای علّت و معلول، بر ساختار بازخوردی یک سیستم تأکید میکنند و نمودار انباشت و جریان بر ساختار فیزیکی اساسی آنها. در واقع، نمودارهای انباشت و جریان، همان حلقههای علّی هستند که قابلیت فرموله شدن را نیز دارند. این نمودار، متغیرهای حالت، نرخ و شیوه اتصال آنها را نشان میدهد و برای نشان دادن ساختمان کلی سیستم و روابط اطلاعاتی جریانی در سیستم بسیار کارساز است فرموله کردن پس ازآنکه،فرضیهی پویای اولیه،تدوین شد؛بایدآن راآزمون کرد. قبل ازآزمون مدل،لازم است فرمولهاومعادلات مربوطبه متغیرهای سطح (انباشتها) و متغیرهای نرخ (جریانها) و سایر متغیرهای مدل، تعیین گردد تا بر اساس این معادلات، شبیهسازی مناسبی در جهت آزمون مدل صورت گیرد. در واقع، با وارد کردن معادلات، مدلهای ذهنی به دنیای واقعی پیوند داده میشود. آزمون و اعتبارسنجی مدل پس ازتبدیل مدل ذهنی به نمودار علّت و معلول و سپس، تبدیل آنها به نمودارهای انباشت و جریان و فرموله کردن آن، در نهایت، برای شبیهسازی و اجرا از نرمافزار استفاده میشود. برای شبیهسازی سیستمهای پویا، نرمافزارهای متعددی موجود است که مشهورترین آنها نرمافزارهای Vensim, Powersim, Ithink هستند. در پژوهش حاضر، از نرمافزارVensim PLE version 6، برای مدلسازی و شبیهسازی استفاده شده است. این نرمافزار، محصول مؤسسهVentana Sys--sاست که با توجه به سادگی و جامعیت خود، به محبوب ترین نرمافزار در این زمینه تبدیل شده است.نرمافزارVensim، نوعی ابزار مدلسازی بصری است که قادر به مجسم نمودن، پردازش، شبیهسازی، تحلیل و بهینهسازی مدلهای مربوط به سیستمهای پویااست.در این نرمافزار، معادلات ریاضی و اعداد مربوط به هر کدام از پارامترها وارد شده و سپس، تجزیه و تحلیلهای مورد نظر روی مدل انجام میشود و نتایج حاصل به دست میآید.Vensim، همچنین، رویکرد بینظیری رابرای نمایش خروجی دارد که بدین ترتیب، امکان مشاهدهی مداوم نتایج شبیهسازی را برای هر کدام از متغیرها، میسر میکند.درطول شبیه سازی،رفتارپویابرای تمام متغیرهادرمدل ذخیره میشود. میتوان متغیر مورد علاقه را انتخاب کرده و با کلیک روی ابزار تجزیه و تحلیلی مناسب، نتایج کاملتری را مشاهده کرد. برای ایجاد اطمینان در زمینه معنیدار بودن و مفید بودن مدل و یا به عبارتی، اعتبارسنجی در مدلهای پویایی سیستم، سه دسته تست معرفی شدهاند. در جدول 1-2، توضیح مختصری از آنها آورده شده است: جدول 2-1اعتبارسنجی مدلهای پویایی سیستم تستهای ساختار مدل تست صحتسنجی ساختار مقایسه ساختار مدل با ساختار سیستم واقعی تست صحتسنجی پارامتر مقایسه مفهومی و عددی پارامترهای مدل با دنیای واقعی تست شرایط حدی امتحان شرایط حدی در معادله نرخ و بررسی موجه بودن آن تست کفایت مرز در نظر گرفتن روابط ساختاری لازم برای تحقق هدف مدل تست سازگاری دیمانسیون تحلیل دیمانسیونی معادلات تستهای رفتار مدل تست باز تولید رفتار بررسی مطابقت رفتار مدل با رفتار سیستم واقعی در گذشته تست پیشبینی رفتار بررسی مطابقت رفتار مدل با رفتار سیستم واقعی در آینده تست رفتار غیر معمول دفاع از فرضیات کاربردی در صورت تغییر فرضیات مدل تست رفتار متعجبکننده جستجوی دلایل رفتارهای غیر منتظره در مدل تست حساسیت رفتار بررسی حساسیت رفتار مدل به تغییر در مقدار پارامترها تستهای سیاست مدل تست بهبود سیستم بررسی پیشنهادات بهبود سیستم تست پیشبینی رفتار تغییر یافته اعمال سیاستهای دنیای واقعی در مدل و بررسی نتایج آنها تست کفایت مرز مفهومسازی و تحلیل تأثیرات ساختار اضافی روی مدل طراحی وارزیابی سیاست انجام مراحل قبل، موجب اعتماد مدلساز و کارفرما به مدل میشود. پس، میتوان از آن برای طراحی و ارزیابی سیاستهای فرآیندهای مدیریت یک سیستم نگهداری و تعمیرات در جهت بهبود سیستم استفاده نمود. طراحی سیاست، شامل ساختارها، قوانین و استراتژیهایی کاملاً جدید در تصمیمگیری است. از آنجایی که ساختار بازخورد یک سیستم، پویایی آن را تعیین میکند؛ بیشتر اوقات، سیاستهای کلیدی با تأثیر زیاد، متضمن تغییر در حلقههای بازخوردی خواهند بود. طراحی دوباره ساختارهای انباشت و جریان، حذف تأخیرهای زمانی، تغییر جریان، کیفیت و اطلاعات در دسترس در نقاط کلیدی، بازیگران اصلی در سیستم هستند. قدرت سیاستها و حساسیت آنها، باید با عدم قطعیت پارامترها و ساختار مدل ارزیابی شوند. همچنین، تعامل سیاستهای مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرند . 2-20 بررسی رویکرد سیستم داینامیک در مسائل زنجیره تامین اولین کار مدل سازی سیستم داینامیک مربوط به زنجیره تامین در مجله " پویایی صنعتی "با نام یک تحول مهم برای تصمیم گیرندگان" توسط فارستر منتشر شد[24]. فارستر[24]در مدل زنجیره تامین کلاسیک خود یک جریان پایین دستی مواد از کارخانه به سوی انبار ، توزیع کننده ، خرده فروش و مشتری وجود دارد اطلاعات سفارش ها (جریان اطلاعات )به صورت بالا دستی دیده می شود و یک تاخیر در ارتباط با هر عضو زنجیره دیده می شود که برای مثال مربوط به زمان LeadTime در کارخانه و یا مربوط به عملیات مدیریتی مثل پردازش سفارشات است . محققان هنوز هم عبارت " زنجیره تامین فارستر " و یا مدل فارستر را برای چنین زنجیره تامین ساده چهار سطحی استفاده می کنند . ( که شامل یک کارخانه ، یک انبار ، یک توزیع کننده و یک خرده فروش است ) فارستر از این مدل به عنوان مثالی برای زنجیره تامین استفاده کرد و نحوه مدل سازی فرآیند پیوسته را نشان داد و به خصوص بر اهمیت وجود بازخور اطلاعاتی در روش سیستم داینامیک تاکید کرد . با توجه به این که اولین مرحله در مطالعات سیستم داینامیک ، شناسایی مسئله و مشخص کردن سوالاتی است که باید پاسخ داده شوند او مراحل مفهوم سازی مدل را به تصویر کشید و نحوه تخصیص پارامترها به مدل و تست آن را از طریق آزمایشات مختلف نشان داد . فارستر رویکرد تحقیق در عملیات (OR) برای حل مسائل زنجیر تأمین را که عمدتا در دهه 50 میلادی رویکردی غالب بود ، در سال 1961 رد کرد و عقیده داشت که روشهای OR برای حل مسئله های جزیره ای سازمان مناسب هستند. در حالی که موفقیت شرکت های صنعتی بستگی به تعامل موفق میان جریان اطلاعات ، مواد ، سفارشها ، پول ، نیروی انسانی و تجهیزات سرمایه ای دارد . وی عنوان کرد که فهم و کنترل این جریان ها وظیفه اصلی مدیر در شرکتهای صنعتی است . مدل فارستر در طول سال ها مورد نقدهای بسیاری قرار گرفت و البته این نقدها پایه ای برای تحقیقات توسعه ای و کاربردی بیشتر توسط فارستر شد. مدل فارستر علی رغم سادگی ، بینش مهمی درباره پویایی های زنجیره تأمین به محققان ارزانی داشت . به نحوی که ماهیت برخی مسائل زنجیره تأمین مثل مسئله "فزونی گرفتن تقاضا"با بسط کامل مسئله توسط او آشکار شد .در واقع فارستر تصادفا قواعد پایه ای برای طراحی زنجیره تأمین را از خود به جا گذاشت ، هنگامی که بیان کرد :"مسئله فزونی گرفتن تقاضا در میانه دوره ها ، یک پدیده سیستم داینامیک است که می تواند از طریق کاهش یا حذف تأخیرها و طراحی صحیح حلقه های بازخور مهار شود . 2-20-1 سیر تاریخی و پژوهش های افراد در زمینه پویایی های زنجیره تامین از زمان فارستر تا 2013 اولین مطالعات در سال 1960 توسط فارستر صورت گرفت که تعامل بین منابع طبیعی ، فن آوری و بخش های مختلف زنجیره تامین را مورد برسی قرار داد. یک سال بعد Meadows و همکارانش مدل جهانی زنجیره ی تامین SD را توسعه داد و تمرکزش را روی محدودیت منابع در حال استفاده گذاشت. سپس Acharya وSaeed مدل اولیه SD را بر اساس محدودیت ها، مورد مطالعه قرار دادند که شامل بازیافت منابع از طریق سیستم انرژی ورودی و فعالیت های بازیافتی می شد. Wils مقایسه اثرات انواع مختلف پیشرفت های فن آوری بر زنجیره تامین را مورد مطالعه قرار داد. مدل SD را بر اساس پویایی های استفاده از منابع تجدید نشدنی، کاهش سهولت دسترسی به آن و افزایش تکنولوژی تجزیه و تحلیل کرد. Jones و همکارانش پویایی شناسی سیستم هایی را ارائه دادند که تمرکزش بر ناپایداری منابع و اقتصاد در شمال شرقی ایالات متحده بود. و بعد از آن فارستر مدل سیستم های دینامیکی رادر کسب و کار های مختلف به کار گرفت. بسیاری از نشریات مدل پویایی شناسی سیستم را در زنجیره تامین به کار گرفتند و پس از آن رشته مدیریت زنجیره تامین با نام دینامیک صنعتی شکل گرفت. فارستر مدل زنجیره تامین را بر پایه ی متادولوژی SD بنا کرد.Towill در سال 1996 از مدل SD در طراحی مجدد زنجیره تامین استفاده کرد و پس از آن Haffez [25]و همکاران به توصیف و تجزیه و تحلیل و مدل سازی زنجیره تامین در پویایی شناسی سیستم پرداختند. Sterman دو مطالعه موردی در مورد پویایی های کسب و کار ارائه داد که از مدل لجستیک معکوس استفاده می کرد. در پی تلاش های استرمن، Spengler و Schroter در 1998یک سیستم تولید و بازیافت را با استفاده از SD ارائه دادند. Georgiadis وVlachos یک مدل دینامیکی را توسعه دادند و تاثیرات تصمیم های تولید و بازیافت در بلندمدت را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها مدل زنجیره تامین در مورد یخچال برقی به کار گرفت. هدف مدل کاهش هزینه های انرژی و کاهش ضایعات با استفاده از عملیات زنجیره تامین بود. سر انجام Biehl وهمکارانش به شبیه سازی زنجیره تامین فرش و تجزیه و تحلیل تاثیر قابلیت بازیافت محصولات پرداختند. Banerjee و همکارانش در سال 2001 بیان کرند که زنجیره تامین دارای ساختارهای چند وجهی می باشد به گونه ای که تمرکز آن بر ادغام همه عوامل درگیر در فرآیند کلی تولید و توزیع و محصولات نهایی به مشتریان می باشند. همچنین وی هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین را بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین تعریف کرد و برای اثبات این فرضیه سناریوهای مختلفی را از قبیل افزایش تقاضا، کاهش تقاضا، نامشخص بودن افزایش تقاضا، نامشخص بودن کاهش تقاضا، افزایش زمان تولید، تولید کننده غیر قابل اعتماد، تامین کننده غیر قابل اعتماد و اطلاعات کامل درسیستم زنجیره تامین، بر مبنای مدل خویش به مرحله ی آزمون نهاد. Disney [26]در سال 2003 در مقاله ی خود تحت عنوان « توسعه پایدار زنجیره تامین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم » اذعان داشت انگیزه های زیست محیطی و نوآوری های تکنولوژیکی بر رفتار بلندمدت زنجیره تامین تاثیر گذار است. Georgiadis در سال 2004 در مقاله ی خود به تجزیه و تحلیل نقطه تعادل زنجیره تامین با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکی پرداخت و بیان کرد که تشخیص و کاهش نوسانات به دلیل تغییرات غیرمنتظره تقاضا رخ می دهد. Geyer و همکاران در 2007 خود نشان داند، همکاری در استراتژی های کاهش ذخیره احتیاطی در سیستم زنجیره تامین نقش بسزایی در تولید بهنگام محصولات دارد.سال 2009 پژوهش های Madu Chn و همکارانش نشان داد که در زنجیره تامین سنتی هر سطح یک نهاد مستقل است بدین گونه که (با توجه به شکل بالا ) تامین کننده مواد خام را به تولید کننده می دهد و تولید کننده با عملیات فنی آنرا به محصول تبدیل می کند و در حجم بزرگ به توزیع کننده می فرستد و توزیع کننده در حجم های کوچکتر به خرده فروش و سپس به دست مصرف کننده نهایی می رسد. Forrester در سال 2011 بیان کرد که رویکرد پویایی سیستم ها قادر به مدلسازی ساختار پیچیده مثل شبکه زنجیره تامین و عکس العمل آن بر طبق پارامترهای سیستم است. یک طبقه بندی از تحقیقات درباره مدلسازی سیستم داینامیک در مدیریت زنجیره تأمین در جدول زیر با بررسی انواع تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در حوزه مدلسازی سیستم داینامیک در زنجیره تأمین ، یک طبقه بندب از این تحقیقات ارائه شده است . جدول شماره 2-2یک طبقه بندی از تحقیقات در حوزه مدلسازی سیستم داینامیک در زنجیره تأمین را نشان می دهد. جدول 2-2: یک طبقه بندی از تحقیقات در حوزه مدلسازی سیستم داینامیک در زنجیره تامین

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۰
postec postec

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی