خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

فول تکست-— (318)- ارشد

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۲۹ ب.ظ


# # The maximum number of connections for Nginx is calculated by: # max_clients = worker_processes * worker_connections worker_processes 1;   # Maximum file descriptors that can be opened per process # This should be > worker_connections worker_rlimit_nofile 8192;   events {     # When you need > 8000 * cpu_cores connections, you start optimizing     # …


دانلود فایل- — (318)- دانلود مقاله فارسی

# # The maximum number of connections for Nginx is calculated by: # max_clients = worker_processes * worker_connections worker_processes 1;   # Maximum file descriptors that can be opened per process # This should be > worker_connections worker_rlimit_nofile 8192;   events {     # When you need > 8000 * cpu_cores connections, you start optimizing     # your OS, and this is probably the point at where you hire people     # who are smarter than you, this is *a lot* of requests.     worker_connections 8000; }   error_log /var/log/nginx/error.log;   pid /var/run/nginx.pid;   http {     charset utf-8;       # Set the mime-types via the mime.types external file     include mime.types;       # And the fallback mime-type     default_type application/octet-stream;       # Click tracking!     access_log /var/log/nginx/access.log;       # Hide nginx version     server_tokens off;       # ~2 seconds is often enough for HTML/CSS, but connections in     # Nginx are cheap, so generally it's safe to increase it     keepalive_timeout 20;       # You usually want to serve static files with Nginx     sendfile on;       tcp_nopush on; # off may be better for Comet/long-poll stuff     tcp_nodelay off; # on may be better for Comet/long-poll stuff       server_name_in_redirect off;     types_hash_max_size 2048;       gzip on;     gzip_http_version 1.0;     gzip_comp_level 5;     gzip_min_length 512;     gzip_buffers 4 8k;     gzip_proxied any;     gzip_types         # text/html is always compressed by HttpGzipModule         text/css        text/plain        text/x-component        application/javascript        application/json        application/xml        application/xhtml+xml         application/x-font-ttf        application/x-font-opentype        application/vnd.ms-fontobject        image/svg+xml         image/x-icon;       # This should be turned on if you are going to have pre-compressed copies (.gz) of     # static files available. If not it should be left off as it will cause extra I/O     # for the check. It would be better to enable this in a location {} block for     # a specific directory:     # gzip_static on;       gzip_disable "msie6";     gzip_vary on;       include /etc/nginx/conf.d/*.conf;     include /etc/nginx/sites-enabled/*; } سپس فایل زیر را باز کنید. sudo nano sites-available/default محتویات آن را به محتویات زیر تغییر دهید. server {     listen 80 default; ## listen for ipv4; this line is default and implied     listen [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6       # Make site accessible from http://localhost/ or server IP-address     server_name localhost;     server_name_in_redirect off;       charset utf-8;       access_log /usr/share/nginx/access.log;     error_log /usr/share/nginx/error.log;       root /usr/share/nginx/www;     index index.php index.html index.htm;       location / {         # First at--pt to serve request as file, then         # as directory, then trigger 404         try_files $uri $uri/ =404;     } } سرویس انجین ایکس را دوباره راه اندازی کنید. sudo service nginx reload اکنون تنظیمات کوچکی برای پی اچ پی- اف پی ام وجود دارد که باید انجام دهید. cd /etc/nginx sudo nano nginx.conf در قسمت تگ اچ تی تی پی کد زیر را اضافه کنید. # Upstream to abstract back-end connection(s) for PHP upstream php { server unix:/tmp/php5-fpm.sock; } سپس فایل زیر را باز کنید. Sudo nano /etc/nginx/sites-available/default محتویات فایل را به محتویات زیر تغییر دهید. # pass the PHP scripts to FPM socket location ~ .php$ {     try_files $uri =404;       fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;     # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini           fastcgi_pass php;  
 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com         fastcgi_index index.php;       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/www$fastcgi_script_name;     fastcgi_param DOCUMENT_ROOT /usr/share/nginx/www;       # send bad requests to 404     fastcgi_intercept_errors on;       include fastcgi_params; } حال فایل زیر را باز کنید. cd /etc/php5/fpm/pool.d sudo nano www.conf خط اول را با خط دوم ویرایش کنید. Listen=127.0.0.1:9000 Listen=/tmp/php5-fpm.sock سرویس انجین ایکس و پی اچ پی- اف پی ام را راه اندازی مجدد کنید. sudo service nginx restart sudo service php5-fpm restart نوبت به ایجاد فایل پی اچ پی رسیده است. در مسیر ریشه ی انجین ایکس فایلی ایجاد کنید. nano /usr/share/nginx/www/index.php محتویات زیر را درون آن قرار دهید. <?php  phpinfo();   ?> نصب پی اچ پی مای ادمین: برای نصب این نرم افزار دستور زیر را در ترمینال وارد کنید. sudo apt-get install phpmyadmin –y در انتها دستورات زیر را وارد کنید. cd /usr/share/nginx/www sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin اکنون می توانید از طریق آدرس زیر وارد پی اچ پی مای ادمین شده و پایگاه داده تان را سر و سامان دهید]24 [. http://localhost/phpmyadmin3-4-3 نصب آپاچی- وارنیش شباهت ها و البته تفاوت های زیادی بین نحوه عملکرد کش وارنیش و پروکسی معکوس انجین ایکس سر راه وب سرور آپاچی وجود دارد که اغلب سبب گیج شدن مدیران سرور های هاستینگ مبتنی بر لینوکس می گردد . شباهت وارنیش کش با انجین اکس به عنوان پروکسی معکوس ، قرار گرفتن سر راه وب سرور و دریافت کلیه درخواست ها در وهله اول است . ولی یک فرق بسیار بزرگ بین نحوه عملکر این دو وجود دارد. انجین ایکس محتوای استاتیک را هندل و کش می کند ولی کش وارنیش برای مدیریت و کش کردن محتوای داینامیک و استاتیک (کش کردن کل صفحه) طراحی و ساخته شده است. بر خلاف انجین اکس ، کش وارنیش فقط برای همین هدف یعنی کش کردن محتوای اچ تی تی پی به صورت پروکسی معکوس و همچنین بارگذاری متعادل سازی طراحی شده است و از یک زبان اسکریپتی با کدی مشابه سی و پرل به نام وی سی ال نیز پشتیبانی می کند . بنا بر این بسیار قدرتمند از انجین ایکس عمل کرده و قابلیت کنترل همه چیز را به پیکربند می دهد. نحوه کار وارنیش به عنوان یک پروکسی معکوس سر راه آپاچی به شرح زیر است. با تغییر پورت آپاچی از ۸۰ به یک پورت غیر استاندارد مانند ۸۰۸۰ و تغییر پورت وارنش کش به پورت استاندارد ۸۰ جای آپاچی را با وارنیش عوض میکنیم . با استارت کردن سرویس ورنیش ، ترافیک ورودی اعم از داینامیک و استاتیک توسط کش وارنیش داخل حافظه یا رم سرور کش می شوند که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه ی بارگذاری سی پی یو در سرور و همچنین افزایش سرعت بارگذاری صفحات وب است. شکل 3-7 بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیشهمانطور که در شکل 3-7 مشاهده می کنید ، شتاب دهنده اچ تی تی پی وارنیش عملکرد وب سرور آپاچی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است . کاهش  زمان پاسخگویی به درخواست ها ، افزایش سرعت لود شدن صفحات ، کاهش لود سرور و امکان مدیریت کردن صد ها هزار درخواست توسط آپاچی نتیجه پیکربندی حرفه ای کش وارنیش سر راه وب سرور آپاچی است. برای نصب همزمان آپاچی و وارنیش باید ابتدا آپاچی روی سرور نصب شود و سپس وارنیش را در مقابل آپاچی نصب کنیم. در حقیقت آپاچی به عنوان سرور پشتی و وارنیش به عنوان سرور جلویی نصب می شود. به همین خاطر پورت اصلی یعنی 80 را به وارنیش اختصاص می دهیم و پورت دیگری را برای آپاچی درنظر می گیریم. برای نصب آپاچی نیز مانند توضیحات داده شده در مورد نصب آن در بخش قبل عمل کنید و آپاچی و ملزومات آن را کامل نصب بفرمایید. پس از نصب آپاچی ابتدا اقدام به نصب وارنیش کنید. curl http://repo.varnish-cache.org/debian/GPG-key.txt | sudo apt-key add - echo "deb http://repo.varnish-cache.org/ubuntu/ lucid varnish-3.0" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list sudo apt-get update sudo apt-get install varnish سپس آپاچی را به عنوان سرور پشتی تنظیم کنید. sudo nano /etc/varnish/default.vcl backend default { .host = "127.0.0.1"; .port = "8080"; } این تکه کد پورت 8080 را به عنوان پورت پشتی تنظیم می کند. پورتی که ما به آپاچی اختصاص داده ایم. اکنون می خواهیم پورت آپاچی را از 80 به 8080 تغییر دهیم. sudo nano /etc/apache2/ports.conf محتویات این فایل را اینگونه تغییر دهید. NameVirtualHost *:80 NameVirtualHost *:8080 Listen 8080 سپس به آدرس زیر بروید. Cd  /etc/apache2/sites-enabled/000-default و خط اول را با خط دوم ویرایش کنید. <VirtualHost *:80> <VirtualHost *:80 *:8080> این تکه کد به این مفهوم است که هاست های مجازی برای هردو پورت 80 و 8080 قابل پیکره بندی هستند. سپس دوباره آپاچی را راه اندازی کنید. sudo service apache2 restart حال به سراغ راه اندازی و تنظیمات وارنیش برویم. عملیاتی که بر روی وارنیش می توان انجام داد به شرح زیر است:

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۰
postec postec

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی