خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

دانلود پژوهش-–107

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ق.ظ


به اعتقاد مزلو (1943) نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد […]


10- محدود یت های پژوهش: (ذکر موانعی که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثیر قرار دهد) 14 11- منابع پژوهش: (بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA ) ویرایش ششم؛ ذکر حد اقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر) 15 12- ضمائم: (نمونه ابزار پژوهش در صورت لزوم، فرمهای رضایت نامه در صورت لزوم، جداول .... ) 16 1- چکیده پژوهش حاضر به منظور پیش بینی معنا و امید به زندگی دانشجویان بر مبنای ارضای نیازهای اساسی در نظریه انتخاب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ملایر انجام شده است . جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تشکیل می دهند که 4500 نفر می باشند . حجم نمونه طبق جدول مورگان کرجسی انتخاب شده اند که طبق این جدول حجم نمونه 382 نفر به دست می آید ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد . ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1998) ، پرسشنامه معنا در زندگی استگرو همکاران ( 2006) وپرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر ( 1960) می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 به دو روش آماری توصیفی با ارائه جداول فراوانی و شاخص های پراکندگی و روش استنباطی با استفاده از آزمون k-s برای بررسی توزیع نرمال داده ها و رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی جهت آزمون فرضیه ها به تحلیل اطلاعات می پردازیم. 2- مقدمه 2-1- مبانی نظری 1- مبانی نظری نیازهای اساسی به اعتقاد مزلو (1943) نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند(رضائیان ،1389). هرم سلسله نیازهای مزلو، نظریه آبراهام مزلو نظریه‌پرداز کلاسیک مدیریت ، در مورد نیازهای اساسی انسان است. این نظریه در میان بینش‌های حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ویژه برخوردار بوده و نظریه‌ای بنیادین محسوب می‌شود. این نظریه از نظریه‌های محتوایی در مورد انگیزش به شمار می‌آید. نظریه‌های محتوایی چیستی رفتارهای برانگیخته را شرح می‌دهند و به طور عمده با آنچه در درون فرد یا محیطش می‌گذرد و به رفتار فرد نیرو بخشیده سرو کار دارد؛ به عبارت دیگر این نظریه‌ها، به مدیر نسبت به نیازهای کارکنانش بینش می‌دهند و به او کمک می‌کنند تا بداند کارکنان به چه چیزهایی به عنوان پاداش کار یا ارضا کننده بها می‌دهند؛ در حالیکه نظریه‌های فراگردی چگونگی و چرایی برانگیختگی افراد را توصیف می‌کنند. به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند. در این نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده‌اند که به ترتیب عبارتند از: نیازهای زیستی: نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانیکه قدری ارضا گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد؛ نیازهای امنیتی: نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می‌شود؛ نیازهای اجتماعی: یا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می‌گیرد، آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد؛ احترام: این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود؛ خودشکوفایی: یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان طور که مزلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود»(رضائیان ،1389). نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکیل گروههای رسمی و غیررسمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توانایی بالقوه افراد ارضا می‌شود. به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز “دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها” و “نیاز به زیبایی و نظم” نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند. اگر چه نظریه سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما می‌توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها، برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد(رضائیان ،1389). نظریه‌های تکمیلی البته باید به این نکته هم توجه داشت که سلسله مراتب نیازها، ضرورتاً از الگوی ارائه شده مزلو پیروی نمی‌کند و قصد و سخن وی نیز این نبوده است که بگوید این سلسله مراتب کاربرد همگانی دارد. او بر این باور بود که این سلسله مراتب الگویی نمونه است که در اکثر مواقع صادق می‌باشد. برخی از نطریه‌پردازان کوشیده‌اند نظریه مزلو را تعدیل کنند تا از نظر رفتاری منعطف‌تر شود مانند نظریه «مراحل مختلف زندگی» و نظریه «زیستی – تعلق – رشد»(رضائیان ،1389). در حیطه های مختلفی از جمله مطلوبیت اجتماعی نظریه ای به عنوان خودتنظیمی اجتماعی را برای اولین بار مشیریان فراحی و همکارانش (1393) منتشر کردند، خودتنظیمی اجتماعی به عنوان تنظیم کردن چگونگی ایجاد رابطه با اشخاص متعدد در جامعه و باتوجه به اینکه ما مسئول انتخاب خود هستیم و باید به نیازهای خود و دیگران توجه داشته باشیم، تعریف می شود (مشیریان فراحی، 1393). اخلاق یعنی ارضای نیاز خود بدون آن که به خود ضرری برسد و جلوی ارضای نیاز دیگری را نگیرد. پس تربیت اخلاقی یعنی استفاده از روش هایی که به فراگیر مسئولیت پذیری و نیازهای 5 گانه گلاسر آموخته شود و برای وی نهادینه شود بر اساس روش های تدریسی که در این راستا طراحی شده باشد، همانطور که گلاسر می گوید باید در یادگیری به روابط توجه کرد یعنی رابطه معلم و شاگرد(گلاسر، ترجمه صاحبی، 1391)، یعنی در تدریسی که قرار است انجام شود باید یک رابطه درست شکل گرفته باشد تا کودک مفاهیم مورد نظر را به خوبی یاد بگیرد. شخصی که نیازهای خود را می شناسد و وقتی که می داند من انتخابگر هستم و من مسئول انتخابم هستم، دست به انتخابی می زند که هدف آن ارضای یکی از نیازها می باشد و به ارضای نیاز شخصی دیگر آسیب نمی رساند (مشیریان فراحی، 1393). 2- مبانی نظری معنا در زندگی در باب معناداری نظریات گوناگونی وجود دارد که به برخی اشاره می شود. 1- فراطبیعت باوری فراطبیعت باوری نظریه ای است که می گوید زندگی یک فرد در صورتی معنادار است که او ربط و نسبت خاصی با قلمروی صرفاً روحانی داشته باشد. الف) نظریه های خدا – محوردر این نظریه ها، ربط و نسبت خاص با خداوند شرط لازم و کافی برای اینست که زندگی شخص معنادار باشد، اما در اینکه چگونه معنا از وجود خدا به زندگی انسان می رسد، اختلاف وجود دارد یکی از این نطریه ها اینست که معنا در زندگی ما از راه تحقق بخشیدن به هدفی که خداوند برای آدمی مقرر کرده است حاصل می آید و دیگری معنای زندگی را جهت گیری زندگی به سوی برترین سرشت ممکن می داند و ... ب) نظریه های رو ح – محور در این دیدگاه معنای زندگی هر شخص وابسته به روح او در حالت خاص است و روح جوهر معنوی نامیرا است. طرفداران این نظریه «ارزش زیستن» را مبنای معناداری می دانند و حیات محدود و مادی را دارای ارزش کافی برای زیستن نمی دانند لذا زندگی ارزشمند باید محتوای نامحدود داشته و پایان نپذیرد پس معنای زندگی وابسته به آنست که انسان دارای روح باشد ( پاکیزه ، 1393). یکی دیگر از نظریه های روح – محور معناداری را در ارتباط با عدالت آرمانی مطرح می کند به این صورت که چون عدالت بصورت کامل در این عالم بدست نمی آید پس حیات اخروی برای معناداری لاز م است. ج) نظریه هایی که قائلند زندگی با معنا تابعی از هم خدا و هم روح استدراین نظریه معنای زندگی از وصال به خداوند نشأت می گیرد و دراین جهان مادی ممکن نیست. 2-طبیعت گرایی این نظریه ها معتقدند که زندگی حتی بدون خدا یا روح می تواند معنادار باشد و گونه های خاصی از زندگی در عالمی صرفاً مادی می تواند برای معناداری کافی باشد. الف)شخص گراییمطابق این نظریه، آنچه به زندگی معنا می بخشد وابسته به شخص است و اگر زندگی یا اجزای آن متعلق میلی باشند برای معناداری کافیست. اما شخص گرایان هم درباره اینکه کدام توانایی های ذهنی زندگی را معنادار می کنند، اختلاف دارند. برخی احساسات، برخی تمایلات و بدست آوردن چیزها و برخی باورها را مطرح می کنند. ب- عین گرایینظریه عین گرا معتقد است که برخی از جنبه های زندگی طبیعی ما می تواند آن را معنادار سازد. مطابق این نظریه زندگی معنادار عبارتست از همراه شدن قوای ذهنی خاص با ارزشهای مستقل از ذهن اما اینکه چه چیزی یک کار را «با ارزش»، دارای «جذبه عینی» یا «ارزش ذاتی» می کند بصورت دقیق پاسخ داده نشده و در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. 3- نظریات دیگر ریچارد تیلور مطابق نظریه خلاقیت می گوید: زندگی فقط تا اندازه ای معنادار است که خلّاق باشد بعضی دیگر در اینکه تنها شرط معناداری خلاقیت باشد تردید دارند و معتقدند حرکات و اعمال اخلاقی بویژه احساس و عمل خیرخواهانه شرایط کافی معناداری زندگی اند. برخی از صاحبنظران معتقدند نوعی از اخلاق برای معناداری زندگی ضروری است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: اول دیدگاه فرا اخلاقی که زندگی بدون وجود معیارهای مطلق اخلاقی را بی معنا می داند و دوم دیدگاه هنجاری که زندگی اخلاقی تر را با معنا تر می داند، یعنی زندگی به اندازه ای که به تولید رفاه یا خیرات ذاتی منجر شود به همان اندازه، اخلاقی است ( پاکیزه ، 1393). 3-مبانی نظری امید به زندگی نظریه امید اسنایدر یکی از نظریه های برخاسته از روان شناسی مثبت گرا نظریه امید است. این نظریه نیز مثل سایر نظریه های جدید با ارائه استدلال اکتشافی نسبت به آن چه شایع است شروع شد. این نظر که اهداف شخص قابل دستیابی است پایه اصلی نظریه هایی بود که امیدواری را تعریف می کردند (برای مثال: کانتری، فیبر، فرانک، فرانکل، ملگس و بالبی، منینگر، چچتل). این تعریف کاملی از امید نبود اگر چه بسیاری از دانشمندان آن را قبول داشتند. در نتیجه تعاریف جدیدی از امید پا به عرصه علم گذاشت. ابتدا از افراد زیادی خواسته شد تفکرات امیدوارانه خود را بیان کنند، بعد از مصاحبه های غیر رسمی زیاد آشکار شد که افراد به راه های رسیدن به اهداف و انگیزه های زیر بنایی آنها اشاره می کردند. بنابراین این فرایند شامل دو مولفه بود: راه ها و عامل. افکار امیدوارانه عقایدی را نشان می دهند که فرد می تواند از طریق آنها راه های رسیدن به اهداف مورد تمایل را پیدا کند و برای استفاده از آنها برانگیخته شود. همچنین این نظریه امید را به عنوان سائقی برای هیجانات و سلامتی افراد می داند (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲). هم نظریه امید اسنایدر و هم تعریف امید بر شناخت هایی تأکید می کند که بر اساس افکار هدفدار ساخته شده اند. امید را می توان به عنوان افکار هدفدار تعریف کرد که در آن شخص تفکر راهبردی (توانایی درک شده برای پیدا کردن راهی برای رسیدن به اهداف دلخواه) و تفکر عاملی (انگیزه لازم برای استفاده از آن راه ها) را به کار می برد (اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷). معمولاً اعمال بشر هدفدار هستند، ولی اهدافی که به اندازه کافی ارزشمند باشند و هوشیارانه دنبال شوند به عنوان امید شناخته می شوند. اهداف ممکن است کوچک یا بزرگ باشند، و یا بر حسب دسترسی به آن از آسان تا خیلی سخت تغیر کنند (اسنایدر، ۲۰۰۵). در نهایت به نظر اسنایدر امید عبارت است از “توانایی درک شده برای تولید راه هایی به سمت اهداف خوشایند، همراه با انگیزه درک شده برای استفاده از آن راه ها تا فرد به هدف مورد نظر برسد” (اسنایدر، ۲۰۰۰). در این چهارچوب دو عاملی، عامل به حس کارآمدی (یا قصد و اراده) در حرکت به سمت اهداف فردی و راهبردها به طرح برنامه و راه ها برای دستیابی به اهداف دلخواه برمی گردد (برایانت و ونگروس، ۲۰۰۴). تفکر راهبردی برای دستیابی به هدف، مردم باید خودشان را برای ایجاد مسسیرهای عملی جهت دستیابی به آنها توانا ببینند. این فرآیند که تفکر راهبردی نامیده می شود، به معنی توانایی درک شده فرد در تولید راه های عملی برای رسیدن اهداف است (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲). این تفکر راهبردی به وسیله اظهارات درونی که شبیه جمله زیر است مشخص می شود: “من راهی برای دستیابی به آن پیدا می کنم”. تفکر راهبردی شامل افکاری می شود که فرد قادر است حداقل یک راه و اغلب بیشتر برای رسیدن به اهداف مطلوب پیدا کند. تولید چندین راه هنگام مواجهه با موانع خیلی مهم است و افراد امیدوار خود را برای یافتن راه حل های متناوب توانا می بینند، به عبارت دیگر، افراد امیدوار واقعاً قادر به خلق راه های گوناگون هستند (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲). یکی از ضروریات تفکرامیدوارانه، راه های رسیدن به اهداف مطلوب است، هدف مغز این است که توالی علیت را پیدا کند (برای مثال A®B). تفکر راهبردی توانایی فرد را برای تولید راه های احتمالی رسیدن به هدف مورد استفاده قرار می دهد. این حالت در شکل زیر نشان داده شده است، جائی که هدف مطلوب (B) است و فرد (A) خود را قادر به رسیدن به هدف می داند (اسنایدر، 2000). تفکر عاملی مولفۀ انگیزشی در نظریه امید عامل است “توانایی درک شده فرد در استفاده از راه های مختلف به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر” تفکر عاملی شامل افکاری است که هم شروع حرکت در مسیرهای خاص و هم ادامۀ آن مسیر را در بر می گیرد. معمولاً افراد امیدوار جملاتی را با خود تکرار می کنند، مثلاً “من می توانم این کار را انجام دهم و متوقف نمی شوم”. تفکر عاملی در همۀ افکار هدفدار مهم است اما در هنگام مواجهه با مشکلات نقش خیلی مهمی دارد. در این مواقع عامل به مردم کمک می کند تا انگیزه لازم برای به کارگیری راه های جانشین را داشته باشند (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲). عامل همچنین می تواند ارزیابی شخص را از توانایی خود برای ثابت قدم ماندن تا رسیدن به هدف نشان دهد. تفکر عاملی انگیزۀ لازم برای تفکر راهبردی و ادامۀ مسیر را رقم می زند. بنابراین مولفه های راهبردی و عاملی یکدیگر را حمایت می کنند، به طوری که مرتباً بر یکدیگر اثر می گذارند تا فرد به هدف مطلوب برسد (اسنایدر، ۲۰۰۰). پس این دو، حالتِ تعاملی دارند. تفکر راهبردی باعث افزایش تفکر عاملی می شود و در نتیجه تفکر راهبردی نیز بیشتر شده و این فرآیند تا دستیابی به هدف ادامه می یابد (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲). اما همیشه دستیابی به هدف آسان نیست و موانعی در راه رسیدن به هدف به وجود می آید. در بیشتر مواقع مردم خود را برای تولید یک راه به سمت هدف توانا می بینند ولی در هنگام مواجهه با موانع، افراد با نمره امید بالا به چندین راه جایگزین فکر می کنند. همان طور که در شکل زیرنشان داده شده است، فردی که با مانع مواجه می شود باید به فکر یک راه جانشین برای دور زدن مانع باشد. تفکر عاملی وقتی که راه اصلی مسدود است مهم است چون انگیزه لازم برای جستجوی راه های جانشین را فراهم می کند (اسنایدر، ۲۰۰۰). اشخاص با سطح امید بالاتر موانع را به عنوان چالش تعبیر می کنند و راه های دیگری پیدا می کنند و انگیزش خود را در مسیر جدید به کار می برند. با توجه به موفقیت های کسب شده در هنگام مواجهه با موانع، افراد امیدوار با هیجانات مثبت خود به سمت جلو حرکت می کنند. افراد ناامید گیر می افتند چون راه های جدید را نمی توانند پیدا کنند، در عوض، هیجانات منفی و نشخوار فکری آنها مانع پیگیری اهدافشان می شود (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۷). پایۀ زیستی- عصبی امید اگر چه اسنایدر و همکارانش معتقد بودند که امید یک مجموعه ذهنی آموخته شده است، مانعی برای این ایده وجود ندارد که عمل تفکر امیدوارانه، خصوصاً در رابطه با رفتارهای مبتنی بر هدف، پایۀ نوروبیولوژیکی دارد. نورمندر پرفروش ترین کتابش در ۱۹۹۱، «بیولوژی امید و قدرت ارتقاء روح انسان» توصیف زیر را در مورد مغز و افکار امیدوارانه نوشته است: «محققان مغز اکنون معتقدند که آن چه در بدن اتفاق می افتد می تواند روی مغز اثر داشته باشد و آن چه در مغز اتفاق می افتد می تواند روی بدن اثر داشته باشد. امید، هدف و تصمیمفقط وضعیت های ذهنی نیستند. آنها ارتباط الکتروشیمیایی دارند که سهم زیادی در عملکرد سیستم ایمنی و اقتصاد کلی ارگانیسم بدن دارد. به طور خلاصه من یادگرفته ام که صحبت دربارۀ بیولوژی امید غیر عملی نیست… (اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷). طبق نظر پیکرینگو گری (۱۹۹۹) اعمال هدفدار بوسیله سیستم بازداری رفتاریو سیستم فعال سازی رفتاری تنظیم می شوند. سیستم بازداری رفتاری آموخته است که به تنبیه واکنش نشان دهد و به ارگانیسم خبر می دهد متوقف شود، در حالی که سیستم فعال سازی رفتاری به وسیله پاداش کنترل می شود و فرمان حرکت به جلو را صادر می کند. تحقیق مرتبطی سیستم آسان سازی رفتاری را معرفی می کند که از اعمال جستجوی مشوق ارگانیسم ها نشأت می گیرد. سیستم آسان سازی رفتاری آموخته است که مسیر دوپامین مغز میانی را به سیستم لیمبیک و آمیگدالا مرتبط کند (اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷). سنجش امید با استفاده از نظریه امید، اسنایدر و همکارانش مقیاس خود سنجی امید را به وجود آوردند. اسنایدر، هریسو همکاران یک مقیاس ۱۲ آیتمی را برای بزرگسالان ۱۶-۱۵ ساله و بالاتر توسعه دادند که در آن چهار آیتم راهبردها و چهار آیتم عامل ها را می سنجد و چهار آیتم انحرافی وجود دارد. همچنین مقیاس امید کودکان، برای کودکان دبستانی و مقیاس امید خردسالان، برای کودکان پیش دبستانی تهیه شده است (کار، ۲۰۰۴؛ ترجمۀ نجفی زند و پاشا شریفی، ۱۳۸۵). 2- 2- بیان مساله تئوری انتخاب در یک تعریف ساده، تئوری انتخاب در مورد انتخاب‌ها و چگونگی و چرائی انجام آن‌هاست. تئوری انتخاب تبیین می کند که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم، چگونه رفتارمان را انتخاب می‌کنیم. این رفتارهای هدفمند بیش‌تر از انگیزه‌های درونی ریشه می‌گیرند تا عوامل و محرکهای بیرونی. این دیدگاه در بردارنده این مضمون است که رفتار ما در هر زمان بهترین تلاش ما برای کنترل دنیای پیرامونمان و نیز خودمان به عنوان بخشی از این دنیا است، بنابراین ما باید همواره به گونه‌ای رفتار و انتخاب کنیم که به بهترین نحو نیازهایمان را برآورده کنیم. طبق این دیدگاه رفتار هر شخص در هر مقطع زمانی بهترین تلاش وی برای ارضای نیازهایش است. اگرچه شاید این تلاش در واقع مؤثر و مفید نباشد، ولی در عین حال بهترین تلاش او است و به همین دلیل روش‌های واقعیت‌درمانی سعی دارد مراجعان را یاری نماید تا از این جنبه که آیا رفتاری که اکنون انتخاب کرده‌اند نیازهایشان را برآورده می‌کند یا خیر و نیز این‌که آیا به خواسته‌هایشان رسیده‌اند یا نه رفتارهای خود را ارزیابی نمایند(مشیریان فراحی،1393). «معنای زندگی» یکی از مهم ترین موضوعات فلسفی، روان­شناختی و دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه­جانبه علم و فن آوری است. «مسائل اصلی که ذیل عنوان مذکور جای می­گیرند، مشتمل بر پرسش هایی اند مربوط به اینکه آیا زندگی هدف دارد یا نه؟ آیا زندگی ارزش مند است یا نه؟ و آیا مردم مستقل از شرایط و علایق خاص خود، دلیلی برای زندگی دارند یا نه؟(ولف ، ترجمه شهریاری ، 1389). رواج نهیلیسم و هیچ انگاری در جوامع بشری به ویژه در دنیای غرب، پس از رنسانس و انقلاب علمی و صنعتی شتاب فزاینده ای داشته است. جامعه شناسان و روان شناسان امور متعددی مانند رنج کشیدن ها، ناکامی ها، شکست ها و ناتوانی تفسیر آنها را از جمله عوامل درونی و اجتماعی مهم پوچ انگاری می دانند. در این میان به نظر می رسد که مهم ترین عامل این معضل، ضعف یا عدم ایمان دینی باشد؛ انسانی که خدا را فراموش نموده است، به تعبیر قرآن کریم، حقیقت خود را فراموش نموده است، و روشن است که آن که خود را گم کرده باشد، زندگی برایش بی معنا خواهد بود. والتر تی. استیس نیز اگر چه با عقاید دینی بیشتر اسقف ها مخالف است، اما آشفتگی و سرگردانی انسان در جهان مدرن را ناشی از نبود ایمان و دست برداشتن از خدا و دین می داند( والتر ، ترجمه پویا ، 1390) . امید یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به خوش­بینی و یکی از ویژگی های زندگی است که افراد را به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. امید یعنی انتظار موفقیت و آیندۀ بهتر، یعنی دلیلی برای زیستن، وقتی امید در دل و ذهن وجود داشته باشد، اشتیاق زندگی نیز وجود خواهد داشت (موحدی، 1394). محققان جدید دریافته اند که نقش امید از آنکه تنها نیروی تسلی بخش در اوج احساس غمزدگی باشد، فراتر است. امید نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می کند و در حیطه­های گوناگون از موفقیت تحصیلی گرفته تا تحمل مشاغل پرزحمت، مزایایی به همراه دارد. امید از نظر علمی، از چشم اندازی روشن که نشانۀ آن است که همه چیز به خوبی پیش می رود، فراتر است. اسنایدر آن را به گونه ای دقیق­تر تعریف می کند: «اعتقاد به این امر که هدفتان هر چه باشد، هم ارادۀ دستیابی به آن را دارید و هم راه آن مقابل شما گشوده است» (گلمن، ۱۹۹۵؛ ترجمۀ پارسا، ۱۳۸۰ ). با توجه به مباحث طرح شده مساله محقق پاسخ به این سوال است که آیا نیازهای اساسی در نظریه انتخاب پیش بینی کننده معنا و امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد ملایر می باشد؟ 2- 3- اهمیت پژوهش وقتی می بینیم که در جامعه، افراد، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند، زندگی خود را برای نجات فرد دیگری به خطر می اندازند، برای دستیابی به هدفی خاص، ساعت های طولانی کار می کنند، به فردی عشق می ورزند و او را دوست دارند و از فردی، نفرت و کینه دارند، از خود می پرسیم: سبب این چنین اعمال و رفتاری چه می تواند باشد؟ اصولاً چه چیزی فرد را برمی انگیزد و آیا سایر موجودات نیز این چنین رفتارهایی را دارند؟ به عبارتی: چه چیزهایی باعث نیروبخشیدن و جهت دار شدن رفتارهای انسانی می شود؟ با نگاهی دقیق و ژرف نسبت به مسئله، به این نکته می رسیم که در انسان، چیزی به اسم نیاز وجود دارد که سرچشمه تمام فعالیت های بشری است. و این انگیزش ها هستند که انسان را به سوی کمال و آرامش هدایت می کنند و به رفتار انسان، جهت می دهند و باعث تعادل روانی در فرد می گردند. با توجه به مساله نیازهای اساسی در دانشجویان این تحقیق بسیار ضروری می باشد چرا که دانشجویان آینده سازان جامعه می باشند و سلامت روانی آنها حائز اهمیت می باشد و سلامت روانی آنها با امید و معنا در زندگی حاصل خواهد شد . این تحقیق تابه حال انجام نشده و همین مساله باعث ضرورت انجام این تحقیق شده است. 2-4- هدف پژوهش هدف اصلی تعیین و شناخت تاثیر نیازهای اساسی در نظریه انتخاب بر معنا وامید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر. اهداف جزئی: 1- تعیین رابطه بین نیازهای اساسی با معنا در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر. 2- تعیین رابطه بین نیازهای اساسی با امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر. 3- پیشینه پژوهش: (حداقل دو تا سه صفحه شامل مروری بر آخرین پژوهشها و تشریح نواقص احتمالی یا قوت آنان) شیخ الاسلامی (1394)به بررسی پیش بینی نشاط ذهنی دانش آموزان بر اساس جهت گیری های هدف و نیازهای اساسی روانشناختی پرداخت یافته ها نشانگر همبستگی مثبت و معنادار بین نیازهای اساسی روانشناختی و نشاط ذهنی بود. همجنین جهت گیری های هدف گرایشی همبستگی مثبت و معنادار و جهت گیری های هدف اجتنابی همبستگی منفی و معنادار با نشاط ذهنی نشان دادند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که از مجموعه نیازهای اساسی روانشناختی و جهت گیری های هدف، به ترتیب نیاز به استقلال، شایستگی، و مرتبط بودن و جهت گیری های هدف عملکرد-گرایشی و تسلط- اجتنابی قوی ترین پیش بین های نشاط ذهنی می باشند. نتایج این پژوهش حاکی ازآن است که برآورده شدن نیازهای اساسی روانشناختی، در مقایسه با جهت گیری های هدف، نقش مهم تری در نشاط ذهنی دانش آموزان دارد. فریدونی ( 1393) به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت با نیازهای روان شناختی اساسی در دانشجویان دختر پرداخت نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت، نقش مهمی در پیش بینی نیازهای روان شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) ایفا می کنند. هم چنین نتایج نشان داد که بین روان رنجورخویی و نیازهای روان شناخی رابطه منفی معنی دار و بین برون گرایی، وظیفه شناسی، باز بودن به تجربه و توافق پذیری و نیازهای روان شناختی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. سلیمی ( 1391) به مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی پرداخت یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که خلاقیت به وسیله ارتباط، خودمختاری و شایستگی قابل پیش بینی است. نتایج آزمون t برای مقایسه تفاوت های متغییر جنسیتی در میزان تحقق نیازهای روانی اساسی و خلاقیت نشان داد که پسران نسبت به دختران در میزان تحقق نیازهای روانی اساسی دارای سطوح بالاتری هستند و همچنین پسران نسبت به دختران در میزان خلاقیت نمرات بیشتری دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان می دهد که بین رشته های مختلف تحصیلی از لحاظ میزان تحقق نیازهای روانی اساسی و میزان خلاقیت تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر رشته تحصیلی نمی تواند تاثیر آنچنانی بر خلاقیت ناشی از تحقق نیازهای اساسی روانی یادگیرندگان داشته باشد. حسینی نسب (1391) به بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با هوش اجتماعی دختران و پسران دانشجو نتایج نشان داد که افزایش رضایتمندی از نیاز خودمختاری و شایستگی به طور مثبت با هوش اجتماعی رابطه دارد در حالی که رضایتمندی از نیاز وابستگی با هوش اجتماعی رابطه منفی داشت. همچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیه ارتباط جنسیت با هوش اجتماعی هیچ ارتباطی را بین این دو متغیر نشان نداد. رضایتمندی از نیازهای اساسی روانشناختی می تواند در تقویت هوش اجتماعی موثر باشد ولی بررسی ارتباط بین این دو متغیر هنوز در آغاز راه خود است. غلامعلی لواسانی ( 1390) به بررسی نقش نیازهای روان شناختی اساسی و سبک های هویت در پیشرفت تحصیلی پرداخت. یافته های به دست آمده نشان داد؛ نیازهای روان شناختی اساسی، اثر مستقیم مثبت و معنادار بر سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و اثر مستقیم منفی بر سبک هویت مغشوش داشته و از طریق این متغیرها (سبک های هویت) به صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی، اثر می گذارند هم چنین نیازهای روان شناختی اساسی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است. اثر مستقیم سبک هویت اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار اما اثر سبک هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی، منفی و معنادار بود. اثر مستقیم سبک هویت مغشوش/ اجتنابی نیز بر پیشرفت تحصیلی، معنادار نبود. در مجموع یافته ها، نقش نیازهای روان شناختی اساسی و سبک های هویت در پیشرفت تحصیلی را تایید می کنند. کودمیر ( 2013) به بررسی تاثیر نیازهای اساسی بر رضایت از زندگی و افسردگی پرداخت نتایج تحقیق نشان داد که بین نیازهای اساسی افراد با افسردگی و رضایت از زندگی ارتباط دارد . نیازهای اساسی به صورت جزئی با افسردگی در ارتباط است اما نیازهای اساسی به طور کامل با رضایت از زندگی در ارتباط است. هان اوئیشی (2006) به بررسی تاثیر نیازهای اساسی بر عواطف مثبت پرداخت نتایج نشان داد که سه نیاز اساسی (استقلال ، شایستگی ، مرتبط بودن ) دارای همبستگی بالایی با عواطف مثبت هستند. 4- تعریف واژگان کلیدی: تعریف نیازهای اساسی : این نیازها مشابه غرایز انسانی هستند و نقش عمده‌ای در رفتار انگیزشی دارند( فریدونی، 1393). تعریف امید به زندگی : امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه هنگام چند سال می‌تواند توقع داشته باشد زنده بماند( موحدی ، 1394). معنادر زندگی : زندگی برای هر کس معنای خاصی دارد. این مسئله به نحوه نگرش و افکار هر انسان، ارتباط مستقیم دارد. دغدغه معنا یا دغدغه دست­یابی به زندگی معنادار، یکی از اساسی­ترین دغدغه­های وجودی آدمی است که از اعماق وجود او برمی­خیزد، همان گون که هیدگر تصریح می­کند: «انسان، تنها موجودی است که وجودش برای او مسأله است ( هیدگر، 1962). 5- تعریف عملیاتی متغیر/ متغیرها وابسته / مستقل/ میانجی / پایش / مداخله جو 1- تعریف عملیاتی نیازهای اساسی : نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه گلاسر ( 1960) به دست خواهد آورد. 2- تعریف عملیاتی امید به زندگی: نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه اشنایدر ( 1998) به دست خواهد آورد. 3- تعریف عملیاتی معنا در زندگی : نمره است که آزمودنی از پرسشنامه پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران ( 2006) به دست می آورد. 6- سوال/ سوال های پژوهش سوال اصلی: آیا نیازهای اساسی در نظریه انتخاب بر معنا وامید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تاثیر معناداری دارند؟ سوالات فرعی: 1- آیا بین نیازهای اساسی با معنا در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد؟ 2- آیا بین نیازهای اساسی با امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد؟ 7- فرضیه/ فرضیه های پژوهش فرضیه اصلی: نیازهای اساسی در نظریه انتخاب بر معنا وامید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تاثیر معناداری دارند. فرضیات فرعی: 1- بین نیازهای اساسی با معنا در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین نیازهای اساسی با امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد. 8- روش پژوهش: 8-1- آزمودنیها: (تعداد آزمودنی ها، روش انتخاب و معیار انتخاب آنها، خصوصیات جمعیت شناسی آنها) جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تشکیل می دهند که 4500 نفر می باشند . حجم نمونه طبق جدول مورگان کرجسی انتخاب شده اند که طبق این جدول حجم نمونه 382 نفر به دست می آید ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد . 8-2- طرح پژوهشی:( آیا طرح کیفی است یا کمی،توصیفی است یا توضیحی؛ چرایی انتخاب طرح) این تحقیق یک تحقیق کیفی می باشد چون به نحوه زندگی دانشجویان مرتبط است . از نظر روش اجرا به صورت توصیفی زیرا باید متغییرها از نظر چیستی و چگونگی توصیف شوند و همبستگی می باشد زیرا باید با استفاده از روش میدانی به ارتباط بین متغییرها پی برد. 8-3- ابزار پژوهش: (ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون، مصاحبه، پرسشنامه، سیاهه واررسی، و... و نیز نحوه تدوین آنها) 1- پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر در سال ۲۰۰۶ جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش‌های مختلف با نمونه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. این محققان برای ساخت این ابزار ابتدا ۴۴ آیتم تهیه کردند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دو عامل وجود معنا در زندگی و جستجوی معنا در زندگی با مجموع ۱۷ آیتم دست یافتند. سپس در یک تحلیل عاملی تاییدی با حذف ۷ گویه به ساختار مناسب دو عاملی با ۱۰ گویه دست یافتند. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای می باشد. 2- پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر این پرسشنامه در سال 1998 توسط اشنایدر ساخته شده است . شیوه نمره گذاری این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است: کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه 5 4 3 2 1 امتیاز اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 3، 7 و 11 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد: کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم گزینه 1 2 3 4 5 امتیاز برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. امتیازات بالاتر ، نشان دهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس. روایی و پایایی روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم مورد بررسی و تایید قرار گرفته است (کریمیان، 1391). برایانت و ونگروس (2001 ) همسانی درونی کل آزمون را 0791 تا 0711 بدست آورده اند . 3- پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر جهت سنجش نیازهای اساسی بر اساس نظریه انتخاب از پرسشنامه گلاسر ( 1960) استفاده خواهیم کرد . این پرسشنامه شامل 35 سوال می باشد . اقلامی را که در این آزمون تکمیل می شود بخشی از مقیاسی است که یک بعُد تفاوت فردی موسوم به نیاز به شناخت را مورد سنجش قرار می دهد(کاسیوپو و پتی، 1982 ، 1984). نمره کل در آزمونی که انجام شود سطح نیاز را به شناخت مشخص می کند. نمراتی که حاوی اعداد مثبت بالا باشند نشان دهنده نیاز قوی به شناخت می باشند، نمراتی که حاوی اعداد منفی بالایی باشند نیاز نسبتا ضعیفی به شناخت را نشان می دهند. نمرات نزدیک به صفر جایی در وسط قرار دارند. 8-4- شیوه کار: (توصیف روش انجام کار و روش جمع آوری داده ها با جزییات کامل) پرسشنامه ها به تعداد حجم نمونه تکثیر خواهند شد و در ساعات بیکاری دانشجویان در بین آنها توزیع می شود . با توجیح دانشجویان از نظر کم وکیف پرسشنامه ها راهنمایی های لازم به دانشجویان داده می شود . پس از جمع آوری پرسشنامه ها و نمره گذاری آنها اطلاعات وارد نرم افزار spss نسخه 20 خواهند شد و به وسیله این نرم افزار دادهای های آماری تحلیل خواهند شد. 9- تجزیه و تحلیل داده ها: (توصیف ماهیت داده های جمع آوری شده و نوع تجزیه و تحلیل آماری مورد نیاز) تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 به دو روش آماری توصیفی با ارائه جداول فراوانی و شاخص های پراکندگی و روش استنباطی با استفاده از آزمون k-s برای بررسی توزیع نرمال داده ها و رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی جهت آزمون فرضیه ها به تحلیل اطلاعات می پردازیم. 10- محدود یت های پژوهش: (ذکر موانعی که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثیر قرار دهد) 1- سنگین بودن موضوع تحقیق به علت استفاده از سه متغییر. 2- زیاد بودن سوالات که باعث خستگی دانشجویان می شود. 11- منابع پژوهش: (بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA ) ویرایش ششم؛ ذکر حد اقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر) پاکیزه ، محمود ( 1393). معنای زندگی؛ نگاهی به نظریه های اندیشمندان . نشریه آیین حکمت سال ششم بهار 1393 شماره 19 حسینی نسب ، سیدداوود( 1391). بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با هوش اجتماعی دختران و پسران دانشجو ، نشریه: آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) : بهار 1391 , دوره 5 , شماره 17 رضائیان، علی؛ مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت، 1389 مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی؛ رزاقی کاشانی، شمیم؛ مشیریان فراحی، سیده مریم (1393). مطلوبیت اجتماعی در روابط میان فردی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تاکید بر تئوری انتخاب. اولین همایش علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، تهران، کتاب چهارم: انتشارات کدیور سلیمی، جمال( 1391). مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی ، نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی ، شماره 9 سوزان ولف، معنای زندگی، ترجمه: حمید شهریاری(1389). نقد و نظر، سال هشتم، شماره 1و2، ص 96. شیخ الاسلامی ، راضیه ( 1394). پیش بینی نشاط ذهنی دانش آموزان بر اساس جهت گیری های هدف و نیازهای اساسی روانشناختی ، عنوان نشریه: مجله روانشناسی : تابستان 1394 , دوره 19 , شماره 2 (پیاپی 74). غلامعلی لواسانی ، مسعود ( 1390) . پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روان شناختی اساسی و سبک های هویت ، نشریه: پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) : بهار و تابستان 1390 , دوره 18 , شماره 1 فریدونی، لیلا( 1393) رابطه بین ویژگی های شخصیت با نیازهای روان شناختی اساسی در دانشجویان دختر، نشریه: شخصیت و تفاوت های فردی : پاییز 1393 , دوره 3 , شماره 5 ; از صفحه 63 تا صفحه 77 . کار ، آلن ( 2004) . علم شادمانی و نیرومندی انسان ، ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفنر نجفی زند (1385) ، تهران : انتشارات سخن گلمن، دانیل ( 1380 ). هوش هیجانی. ترجمة نسرین پارسا. تهران: انتشارات رشد. مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی (1393). تربیت اخلاقی با تاکید بر تئوری انتخاب گلاسر. پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت، کرمان. موحدی ، معصومه ( 1394) . تاثیر آموزش امید درمانی بر امید به زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان ، عنوان نشریه: پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان) : تابستان 1394 , دوره 25 , شماره 76  والتر. تی. استیس، در بیمعنایی معنا هست، ترجمه: اعظم پویا(1390). نقدونظر، سال هشتم، شماره 1و2، ص109. منابع لاتین Bryant, F. B. & Cvengros, J. A. (2004). Distinguishing hope and optimism: Two sides of a coin, or two separate coins? Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 273-302. Heidegger, martin, Being and Time, tr. J. Macquarrie and Edward Robinson, New York, Harper san francisco, 1962, p. 236. Snyder .c.r, Lopez , s.j (2007) . Handbook of positive psychology US:Oxford university press. Snyder, C. R. (2000b). Handbook of hope: Theory, measures, and applications. San Diego, CA: Academic Press. Snyder.c.r.(2000). Hope theory : rainbows in the mind.psychological inquiry, 2002,13(4),249-275 12- ضمائم: (نمونه ابزار پژوهش در صورت لزوم، فرمهای رضایت نامه در صورت لزوم، جداول .... ) تعداد پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد راهنمایی شده : دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها: نام پایان نامه‌های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در سال گذ شته : دانشگاه آزاد اسلامی: سایر دانشگاهها: 13- اطلاعات مربوط به استاد راهنما: تعداد رساله‌های در دست راهنمایی دکترا: دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها:

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** نام رساله‌های در دست راهنمایی دکترا: دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد رساله‌های دکترا راهنمایی شده: دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها: نام رساله‌های دکترا در دست راهنمایی: سایر دانشگاهها: نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی : رتبة دانشگاهی با درجة تحصیلی: شغل: محل خدمت : تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های راهنمایی شده کارشناسی ارشد: دکترا تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد: دکترا 14- اطلاعات مربوط به استادان مشاور نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی : رتبة دانشگاهی با درجة تحصیلی : شغل: محل خدمت : تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های راهنمایی شده کارشناسی ارشد: دکترا تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد: دکترا نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی : رتبة دانشگاهی با درجة تحصیلی : شغل: محل خدمت : تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های راهنمایی شده کارشناسی ارشد: دکترا تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد: دکترا 15- جدول زمان بندی مراحل انجام دادن پژوهش از زمان تصویب تا دفاع نهایی تاریخ تصویب از تاریخ تا تاریخ

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۰۹
postec postec

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی