خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

خرید اینترنتی بلیط هواپیما, تور مسافرتی, رزرو هتل

رزرو هتل کیش،رزرو هتل شیراز،رزرو هتل اصفهان،رزرو هتل دبی

ارشد-–141

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ق.ظ


1- تضمین پیش پرداخت : این تضمین ممکن است ضمانتنامه بانکی، چک و یا سفته باشد. معتبرترین تضمین ضمانتنامه بانکی و متزلزلترین تضمین سفته است . اولا : ضمانتنامه چنان سندی است که به موجب آن بانک در مقابل ذینفع ضمانتنامه متعهد میشود  به محض و به صرف اعلام او (متعهد له مبلغ ضمانتنامه را […]


مثلا سقوط حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را در اجاره محل کسب و پیشه نمی توان شرط کرد. ثانیا : تصریح به مباشرت یا عدم مباشرت متعهد اگر موضوع قراردادچنانست که انجام آن به وسیله شخص متعهد، مورد نظر باشد. این امر در قرارداد تصریح و حتی عدم امکان به وسیله شخص دیگر تاکید شود. مثال : متعهد مکلف می گردد موضوع قرارداد را شخصا و بالمباشره انجام دهد( واگذاری انجام تعهد به دیگری به هیچ عنوان جایز نیست). ثالثا:مسائل مربوط به تحویل و تادیه معمولااینکه تحویل و یا تسلیم یا تادیه مورد چگونه و کجا باید صورت گیرد و هزینه این کار برعهده کیست باعث اشکال می شود . الف:محل تحویل و تادیه:اصل براین است که تعهد باید در محل وقوع عقدانجام شود مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنندیاعرف جاری حکم دیگری داشته باشد ب:هزینه تادیه و تحویل :باید درقرارداد تصریح شود که هزینه انجام تعهد برعهده کیست.اصل براین است که هزینه انجام تعهد(اعم از تحویل وتادیه)راباید مدیون و متعهد بپردازد مثال-  تبصره:هزینه تخلیه محموله در محل شرکت طرف اول بر عهده . . . . .است.  ج - تعریف مفهوم تسلیم و تحویل و تادیه و انجام تعهد:با توجه به پیچیدگی که در روابط اقتصادی پیدا شده گاه احراز اینکه تسلیم واقع شده یا نه مشکل می شود . مثال : در کامپیوتری کردن سیستمهای حسابداری و انبارداری و . . .یک شرکت، آیا وقتی که کامپیوترها به محل، حمل و نصب و مراکز لازم تاسیس شد و سیم کشی های ضروری نیز انجام گردید، بدون اینکه نیروی انسانی لازم و آموزش یافته تدارک شده باشد می توان گفت که متعهد تعهد خود را انجام داده است ؟ د - تحویل در کالاهای مشتمل بر اجزاء: درصورتی که موضوع قرارداد مشتمل بر تعداد مشخصی قطعه باشد باید نحوه تحویل قطعات  - از نظر تقدم و تاخر - ولو به تقریب روشن شده باشد. 2-6 خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و روشهای برخوردباآنوقتی متعهد به تعهد خود عمل نمی کند و ازاین خلف وعده خساراتی به متعهدله وارد می شود، متخلف باید زیان وارد بر متعهد له را جبران کند،این خسارت وقتی قابل مطالبه است که : - مدت معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد. -این مدت منقضی شده باشد. یا در حالتی که تعیین زمان انجام تعهد با متعهد له باشد، متعهد له ثابت کند که اجرای تعهد را مطالبه کرده است(باارسال اظهارنامه رسمی). -لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد. یا به حکم قانون یا عرف، متخلف به جبران خسارت مکلف باشد. -عدم ایفاء تعهد به علت تحقق موقعیت ضروری (فورس ماژور ) نباشد. این تذکر را لازم می دانیم که حتی در مواردی که عرف یا قانون به لزوم جبران خسارت دلالت دارد بهتر است این مورد در قرارداد تصریح شود. نظر به اهمیت فورس ماژور و مصادیق آن، این مطلب را مستقلا بررسی می کنیم 2-7 موقعیت ضروری و مسایل مربوط به آنموقعیت ضروری عامل خارجی است که اجرای قرارداد رابرای متعهدغیرممکن می سازد در صورت بروز موقعیت ضروری وعدم انجام تعهد به این علت، نمی توان از متعهد متخلف، مطالبه خسارت کرد. فورس ماژور وقتی باعث رفع مسولیت متعهد می شود که: اولا:عامل بازدارنده، یک عامل خارج ازوجودشخص متعهد باشد. ثانیا:متعهد - با توجه به ضوابط عقلی و عرفی - قادر به مقابله بااین عامل خارجی نباشد. راه حل هایی که می توان پیش بینی کرد ثالثا:این عامل خارجی امری غیر قابل پیش بینی باشد. اولا: عواملی نظیر زلزله و سیل و طوفان و جنگ داخلی یا حمله دشمن خارجی و اعتصاب و شورش و حریق و امثالهم - بدون قید حصر - ازمصادیق فورس ماژور هستند. دوما: الف: تمدیدخودبخودی مدت تازمانی که موقعیت ضروری باقیست،یا تعلیق تعهدات ب : تعلیق موقت اجرای تعهدات و تعیین تکلیف قرارداد پس از انقضا مدت تعلیق ج:انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور سوما:مسائل متفرقه از موقعیت ضروری: درحالات تحقق موقعیت ضروری، مسائل چندی ممکن است مطرح شود که ذکر می کنیم: الف : در موارد فسخ یا انفساخ باید تکلیف کارهای انجام شده و تعهدات طرفین تا زمان فسخ یا انفساخ روشن شود. ب : آیا نوسانات شدید اقتصادی (صرف نظر از علت آنها ممکن است از موارد تحقق فورس ماژور باشد) نظر قالب این است که این موارد را نمی توان از مصادیق موقعیت ضروری شمرد . زیرا طبع تجارت اقتضا ریسک را دارد.      . ج : اگر به موجب قرارداد مقررشده باشد که تعهدات طرفین در مدت وجود فورس ماژور به حالت تعلیق درآید و پس اززوال موقعیت ضروری اجرا شود و پس از زوال موقعیت ضروری شرایط چنان تغییر یافته باشد که اساس توافق را دگرگون کند تکلیف چیست ؟      به هرحال مقوله ((تغییر شرایط )) درروابط تجاری بین المللی جدید است و در حقوق داخلی ما اصولا قابل استناد نیست مگر اینکه شرط شده باشد چون دراین موارد مناقشه و محل بحث زیاد است بهترازتکلیف این مورد هم درخود قرارداد تعیین شود. 2-8 نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهدوقتی متعهد به تعهد خود عمل ننماید دو مساله هست یکی خود اصل تعهد و دیگری موضوع جبران خسارت راههای مختلف برای پیش بینی این حالت: اولا : انجام موضوع از طرف متعهد له به خرج تعهد ثانیا : تعیین خسارت روزانه ثالثا : تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد رابعا : پرداخت خسارت مقطوع خامسا : نحوه جبران خسارت درحالتی که موضوع تعهد، وجه نقد باشد 2-9 تضمینهاوقتی قراردادی منعقد می شود، به ویژه اگر موضوع آن انجام کاری یا ساختن چیزی باشد برای متعهد له همیشه این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد، به قول خود وفا نکند. یا امکان دارد که در انجام تعهد تاخیرکند. همچنین این احتمال هم وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود که در اجرا، نقصی موجود است . برای جبران خسارت در مدتی کوتاه از متعهد تضمین گرفته می شود. 1- تضمین پیش پرداخت : این تضمین ممکن است ضمانتنامه بانکی، چک و یا سفته باشد. معتبرترین تضمین ضمانتنامه بانکی و متزلزلترین تضمین سفته است . اولا : ضمانتنامه چنان سندی است که به موجب آن بانک در مقابل ذینفع ضمانتنامه متعهد میشود  به محض و به صرف اعلام او (متعهد له مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد) بنابراین متعهدله می تواند به محض احساس خطر وجه ضمانتنامه را وصول کند و این متعهد است که باید اثبات اینکه تخلفی نکرده است به دادگاه مراجعه و گرفتاریها و هزینه های دعوی را تحمل نماید. البته تهیه ضمانتنامه بانکی، مستلزم تقبل هزینه هایی است که طبعا متعهدین قراردادها مایلند از زیر بار آن شانه خالی کنند . لکن صلاح متعهد له همیشه آنست که برای تضمین، ضمانتنامه بانکی بگیرد. ثانیا : چک تضمینی را معمولا بدون تاریخ می گیرند. باتوجه به قانون جدید چک که صدور چک تضمینی را ممنوع کرده است این چک همیشه قابل مطالبه و وصول است اما چون تاریخ ندارد فاقد جنبه کیفری می باشد. بنابراین متعهد له می تواند در صورت تخلف متعهد، چک تضمینی بدون تاریخ را مورخ کند و با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام نماید . دراین حالت باز هم متعهد است که اگر اقدام به وصول را صحیح نمی داند باید به دادگاه مراجعه و ابطال اجرائیه را تقاضا کند به عبارت دیگر بازهم مشکلات طرح دعوی برمتعهد بار خواهد شد. ثالثا : وقتی ( تضمین پیش پرداخت سفته ) باشد متعهد له ناچاراست برای وصول آن اقدام به واخواست کردنش نموده و سپس باطرح دعوی درصدد مطالبه وجهش برآید. پس دراین حالت باردعوی برعهده متعهدله است و متعهد از مزایای (خوانده دعوی ) استفاده می کند . 2- تضمین حسن انجام کار : وقتی بنایی ساخته یا کارخانه ای نصب می شود، معلوم نیست که استحکام و کارایی آن تا چه اندازه است پاسخ این رفع تردید ممکن نیست مگر با گذشتن مدتی که ضمن آن اثر عوارض طبیعی و کارکرد ماشین آلات بر ساختمان و دستگاهها آشکار شود. اخذ تصمیم حسن انجام کار به همین منظور است . این تضمین هم ممکن است به صورت ضمانتنامه بانکی، چک، سفته و یا وجه نقد باشد که مانند بند قبل است. 2-10 تحویل موقت و دوره نگهداریدر بسیاری از قراردادها که موضوعشان ساخت و تحویل چیزی یا نصب دستگاهی است، معمولا مدتی پیش بینی می شود که ضمن آن متعهد مکلف است عیوب و اشکالاتی را که در دستگاهها یا ساختمانهای موضوع قرارداد بروز می کند، بدون دریافت وجه برطرف نماید و معمولا شرط می شود که در صورت تاخیرمتعهد، متعهد له به حساب متعهد اشکال موجود را رفع کند. گاهی دراین موارد آنچه که مد نظر است، صرفا انجام کار است، لکن هزینه قطعات و مواد مصرف شده از متعهدله اخذ می شود. همچنانکه گفتیم هزینه های احتمالی در دوره نگهداری ممکن است از محل تضمین حسن انجام کار تامین شود. 2-11 حل اختلافات ناشی ازقرارداداصل این است که هرگاه درتفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافاتی حادث شود مرجع حل اختلاف درصورتی که طرفین خود به حل آن موفق نشوند دادگاه صالح خواهد بود. لکن مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده که طرفین می توانند اختلافات احتمالی خود را ازطریق داوری حل کنند. منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد در مورد اختلافات طرفین اظهار نظر و اخذ تصمیم کنند. رای داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع رادارد ابلاغ و اجرا می شود. البته طرفی که رای به ضرر او صادر شده می تواند در همان دادگاه به آن اعتراض و ابطال آن را تقاضا کند. روشهایی که برای پیش بینی داوری در قراردادها معمول است به شرح آتی است :  1- انتخاب داور واحد دراین حالت طرفین یا اطراف قرارداد یک نفر را به عنوان داور تعیین می کنند . این فرد باید با انضمام ذیل قرارداد قبولی خود را اعلام کند. داور منتخب، ذیل قرارداد می نویسد : (( اینجانب . . . . . . . . . با آگاهی از متن قرارداد قبولی خود را در خصوص داوری اعلام می دارم ). 2-انتخاب داوران اختصاصی مثال : درصورت بروز اختلاف درخصوص تفسیر یا اجرای این قرارداد آقایان . . . به نشانی . . . و به نشانی . . . به ترتیب به عنوان داوران اختصاصی طرف اول و دوم به موضوع رسیدگی و اظهارنظر خواهند کرد . رای داوران برای طرفین قطعی و لازم الجرااست . تبصره 1 - هرگاه داوران اتفاق نظر نداشته باشند نفرسومی را به عنوان سرداور انتخاب خواهند کرد . دراین حالت رای اکثریت منوط به اعتبار خواهد بود. هرگاه داوران اختصاصی درمورد انتخاب سرداوران توافق نکنند، سرداور به قید قرغه از میان . . . (مثلا وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری در رشته . . . ) انتخاب خواهد شد . تبصره 2-هریک از طرفین مسول پرداخت دستمزد داور اختصاصی خود می باشد. دستمزد سرداور و سایر هزینه های احتمالی داوری را طرفین بالمناصفه خواهند پرداخت. 3-انتخاب داوران اختصاصی و سرداور طرفین می توانند داوران اختصاصی و سرداور را ضمن عقد قرارداد انتخاب کنند  یا می توانند با توافق یکدیگر سه داور تعیین و اعلام کنند که نظر اکثریت، لازم الاتباع خواهد بود . 4- شرط داوری بدون تعیین داور ممکن است طرفین در قرارداد فقط شرط داوری را پیش بینی کنند اما داور یا داوران خود را تعیین ننمایند . دراین حالت اگر اختلافی بروز کند طرفین از طریق اعمال قواعد کلی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی موجبات انجام داوری را فراهم کنند . 5- شرط داوری به حق صلح و سازش ممکن است طرفین به داور یا داوران علاوه بر حق داوری، حق صلح و سازش هم بدهند. تفویض این حق به این مفهوم است که داور یا داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات، برخی از حقوق هریک را به طرف مقابل صلح کنند. دراین حالت - حسب مورد - عبارات ذیل به کار می رود 🙁 طرفین به داور/داوران حق صلح و سازش نیز تفویض کردند). رای داور که با حق صلح و سازش صادر شده باشد، همانند گزارش اصلاحی دادگاهها یا صلحنامه رسمی اجرا می شود. 6- ملاحظاتی در مورد داوری درارجاع امر به داوری و تعیین داور باید به موارد آتی توجه شود : اولا - طبق اصل 139 قانون اساسی دعاوی دولتی و مربوز به اموال عمومی را نمی توان به داوری ارجاع کرد مگر با تصویب هیات دولت . هرگاه طرف دعوی خارج و یا موضوع دعوی مهم باشد تصویب مجلس هم لازم است . ثاتیا : برخی کسان را نمی توان به داوری برگزید ولو اینکه طرفین دراین خصوص توافق داشته باشندآ ن مساله آنجا که اجرای حکم داور - که یک طرف ازآن ناراضی است- از طریق دادگاه لازم می شود اهمیتی پیدا می کند . زیرا طرف ناراضی می تواند به همین نکته تمسک جوید و ابطال رای داوری را تقاضا کند . این موارد به شرح زیراست . ااف - در قراردادهایی که با خارجیان منعقد می شود طرف ایرانی نمی تواند پیشاپیش داوری فرد خارجی را که تابعیت طرف قرارداد را دارد بپذیرد . ب -افرادی که در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 برشمرده اند نباید در داوری دولت شرکت کنند . ضمانت اجرایی این قانون، ابطال رای داور و مجازات مرتکب است. این قانون مشتمل بر چهارماده و پنج تبصره می باشد و علی رغم کوتاهی نسبی متن، به دلیل نگارش غامض به کار رفته در آن، می توان آنرا در زمره قوانین مشکل و مبهم رده بندی نمود. درک کامل این قانون کوتاه، نیازمند مطالعه چندین و چند باره متن است (حداقل برای نگارنده که چنین بوده است(مهمترین مطالب این قانون را می توان به شرح ذیل تلخیص نمود): وزراء، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند مستقلأ با دولت وارد معامله گردند. شرکت هایی که کارمندان دولت، مالک حداقل پنچ درصد از سهام آنها می باشند - ولو اینکه کارمندان مزبور فاقد هر گونه  سمتی در شرکت باشند -  نمی توانند با دولت وارد معامله گردند. شرکت هایی که کارمندان دولت، عضو هیئت مدیره آن شرکت ها بوده یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی را عهده دار باشند - اعم از اینکه کارمندان مزبور مالکیت کمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا اصلا سهمی در شرکت نداشته باشند-  نمی توانند با دولت وارد معامله گردند. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت های وزارت، معاونت و یا مدیریت در دستگاه های دولتی دارند، نمی توانند با دستگاه های مربوطه وارد معامله گردند.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 2-12 معرفی استاندارد PMBOKیکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی PMI در سالهای گذشته تدوین و انتشار مجموعه ای از موثرترین فرایندهای مدیریتی پروژه در چهارچوب حوزه های دانش مدیریت پروژه، در قالب کتابی بنام راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه PMBOK (اختصاراٌ: پم باک) میباشد. با توجه به گسترش حوزه تجاری شرکت ها و جهانی شدن سازمانها و پروژه ها، امروزه استفاده از استانداردها برای همزبانی افراد درگیر درصنایع و  پروژه ها  و اطمینان از اجرای بهتر کار ها و افزایش بهره وری ضروری است. استانداردها، علاوه بر تبیین کار و تعیین چگونگی اجرای صحیح عملیات، به عنوان مرجعی برای دسا اندرکاران پروژه در اختلافات مطرح است. قدرت استانداردها در جامع بودن آنها، سادگی، مقبولیت عام استفاده کنندگان است.  به لحاظ تحولات علمی و عملی عظیم چندین دهه اخیر در جهان و نیز تلاشهای مستمر و متمرکز مراکز آموزشی، دانشگاه ها، تشکلات و انجمن های معتبر در کشورهای پیشرفته و صنعتی، مدیریت پروژه اینک در قالب یک علم نوین عرضه گشته و لزوم شناخت و اشراف بر این دانش جدید برای کلیه مؤسسات صنعتی و خدماتی جهان روز به روز مبرم تر و غیر قابل اغماض گردیده است. استاندارد را به زبان ساده  می توان ایجاد یک الگو دانست که منجر به نظم، قانون، قاعده، ضابطه، ارتباطات بهتر، کاهش تنوع و امثال آن میشود. برخی از دلایل استفاده از استاندارد مدیریت پروژه: ایجاد زبان مشترک بین طرفهای درگیر ضرورت هماهنگی ارتباطی شناسایی و کاهش موثر ریسک ها بکارگیری روشها و نرمهای رایج ایجاد سیستمی متناسب و کاربردی برای هر پروژه انتقال تجربیات و درس آموخته ها  2-13معرفی PMIانستیتوی مدیریت پروژه آمریکا (Project Management Institute) بدون شک یکی از معتبرترین مراکزی است که با دربر داشتن تعداد متنابهی عضو فعال و متخصص در زمینه پروژه از بسیاری از کشورهای جهان در جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل بهترین روش های مدیریتی پروژه و مستند سازی و اشاعه دانش مدیریت پروژه زحمات زیادی را متحمل و خدمات ارزنده ای را ارائه نموده است. از بارزترین این خدمات می توان از تدوین و انتشار کتاب راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه PMBOK Guide که به اختصار “پم باک” نامیده می شود، و محتوای آن امروزه به منزله استاندارد دانش روز مدیریت پروژه به حساب می آید، نام برد. فعالیتهای اصلی این سازمان در حال حاضر را میتوان به این صورت دسته بندی نمود. تدوین استاندارد های مدیریت پروژه، برنامه، پورتفولیو و مقولات مرتبط با آنها اعطای استوارنامه های بین المللی حرفه ای در مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شد و با جمع آوری نظرات مدیران پروژه و مستند سازی آنها در سال ۱۹۸۷ اولین نسخه از استاندارد ارزشمند پم باک را ارائه کرد. این استاندارد در سال ۱۹۹۶ به صورت رسمی چاپ و منتشر شد و در سال ۱۹۹۹ مورد تایید سازمان ملی استاندارد امریکا ANSI قرار گرفت.  2-14 آشنایی با استاندارد PMBOKیکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی PMI  در سالهای گذشته تدوین و انتشار مجموعه ای از موثرترین فرایندهای مدیریتی پروژه در چهارچوب حوزه های دانش مدیریت پروژه، در قالب کتابی به نام راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه  PMBOK )اختصاراٌ: پم باک( میباشد. کتاب PMBOK به تعریف و تشریح آن فرایندها (و ابزار و تکنیکهای مربوطه آنها)، و تکرار و تداخل آنها فیمابین یکدیگر (Process Interrelation)، و بررسی درون دادها و برون دادها و نیز الزامات فرایندهای مدیریت پروژه پرداخته، و بیان میدارد که: رعایت و انجام صحیح آن فرایندها، در اکثر مواقع و در اکثر پروژه ها، منجر به بالا رفتن درجه موفقیت، در به سرانجام رساندن موفق آن پروژه ها، می گردد. درحال حاضر نگارش پنجم (نگارش سال ۲۰۱۲میلادی PMBOK  ۵th Edition) کتاب پم باک به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی میباشد. این استاندارد توسط یک تیم حداقل ۱۰۰۰ نفره از متخصصین مدیریت پروژه از سراسر جهان نگاشته شده است. بطور خلاصه میتوان بیان داشت که: کتاب استاندارد مدیریت پروژه  PMBOK (پم باک نگارش پنجم) از ۱۳ فصل تشکیل گردیده.  فصول ۱ الی ۳ به تعریف و تشریح مقوله پروژه، مدیریت آن و چهارچوب مدیریت پروژه می پردازد. لازم به ذکر است حوزه دانش مدیریت ذی اثران یا ذینفعان پروژه به علت اهمیت فوق العاده این مبحث در ویرایش جدید به استاندارد اضافه شده است . فصول ۴ الی ۱۳ اختصاص به معرفی و تشریح ۱۰ حوزه دانش مدیریت پروژه دارد.  بدین ترتیب یک ماتریس با ۱۰ سطر و ۵ ستون را معرفی مینماید که سطرهای آن، حوزه های دانش و ستونهای آن، گروههای فرایندی مدیریت پروژه بوده و عناصر این ماتریس بعضاٌ خالی و بعضاٌ شامل یک یا چند فرایند از ۴۷ فرایند مدیریت پروژه را تشکیل میدهند. در طی ۱۰ فصل،  PMBOK  به معرفی و تشریح ۴۷ فرایند مدیریتی پروژه، درون دادها، ابزار و تکنیکها و نیز برون دادهای تک تک این فرایندها پرداخته و تعاملات فیمابین آنان را مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر و همزمان با آن، پم باک مدیریت پروژه را در انجام ۵ گروه فرایندی آغازین، برنامه ریزی، اجرائی، نظارتی-کنترلی و اختتامی معرفی می نماید.  Project Management Professional( PMP) بدون تردید شناخته شده ترین و معتبرترین گواهینامه ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح میباشد و به منزله یک مدرک حرفه ایی مهم برای مدیران پروژه بحساب می آید. در حال حاضر تعداد دارندگان مدرک PMP به عنوان یکی از شاخصهای رشد دانش مدیریت پروژه در کشورها لحاظ میشود و تا اواسط سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۵۰ هزار نفر در دنیا موفق به کسب  این مدرک شده ا ند و در همین زمان نیز در ایران حدود ۶۰۰ نفر این مدرک را کسب کرده اند. 2-15 مـعـــرفی راهنمای مدیریت پروژه PMBOK (Project Management Body of Knowledge) نه حوزه دانش مدیریت پروژه به این شرح هستند: 1.      مدیریت یکپارچگی: در برگیرنده فرایندها و فعالیت‌های موردنیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، یکنواختی و هماهنگی فرآیندهای متنوع و فعالیت‌های مدیریت پروژه درون گروه‌های فرآیندی مدیریت پروژه می‌باشد. 2.      مدیریت محدوده پروژه: دربرگیرنده فرآیندهای لازم برای تضمین این نکته است که هر پروژه از تمام کارهای مورد نیاز، و فقط کارهای مورد نیاز، جهت تکمیل موفقیت‌آمیز آن برخوردار می‌باشد. 3.      مدیریت زمان پروژه: شامل فرآیندهایی است که برای تکمیل به موقع پروژه ضروری می‌باža8;د. 4.      مدیریت هزینه پروژه: فرآیندهای برنامه‌ریزی، تخمین، بودجه‌بندی و کنترل هزینه‌ها را در برمی‌گیرد به گونه‌ای که امکان تکمیل پروژه با بودجه تخصیص یافته فراهم آید. 5.      مدیریت کیفیت پروژه: شامل تمامی فرآیندهایی از سازمان اجرایی می‌باشد که مشخص‌کننده مسئولیت‌ها، اهداف و سیاست‌های کیفی به منظور تامین نیازهایی که پروژه بدان منظور اجرا می‌شود، خواهد بود. این استاندارد توسط موسسه مدیریت پروژه(PMI)  تهیه و منتشر شده است. این موسسه از سال 1976 میلادی اقدام به گردآوری تجربیات و مستندات مرتبط با پروژه‌ها نمود و سر انجام در سال 1987، نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات خود را تحت عنوان بدنه دانش مدیریت پروژه منتشر نمود. سپس در سال 1991، اولین کتاب  بدنه دانش مدیریت پروژه را منتشر ساخت تا سرانجام در سال 1996، اولین سری سند “A Guide to the project management  body of knowledge”  خود را ارائه نمود. در سال 2004، ویرایش دوم این استاندارد ارائه شد و  ویرایش چهارم نیز در سال 2008 منتشر شده است. این استاندارد از سه بخش تشکیل شده است که عناوین مورد بحث در آن به شرح زیر می‌باشد: بخش اول، چارچوب مدیریت پروژه، یک ساختار اولیه برای فهم مدیریت پروژه بیان می‌کند. بخش دوم، استاندارد برای مدیریت پروژه،  فرآیندهای مودیریت پروژه و ورودی ها و خروجی هر فرآیند را تعریف می کند بخش سوم، حوزه‌های دانش مدیریت پروژه، در این بخش 42 فرایند حوزه دانش مدیریت پروژه در قالب 9 حوزه دانش ساماندهی می‌شود. در تقسیم‌بندی دیگر، فرآیندها در پنج گروه آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارت وکنترل و  خاتمه دسته‌بندی می‌شوند. مدیریت منابع انسانی پروژه: حاوی فرآیندهایی است که تیم پروژه (افرادی که نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای تکمیل کار پروژه به آنها تخصیص داده شده است) را هدایت و سازماندهی می‌کند. 7.      مدیریت ارتباطات پروژه: شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از به موقع بودن و مناسب بودن تولید، جمع‌آوری، توزیع، ذخیره‌، بازیابی و در نهایت جابجایی اطلاعات مربوط به پروژه است. 8.      مدیریت ریسک پروژه: شامل فرآیندهایی می‌شود که با هدایت برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ،  نظارت و کنترل آن در پروژه سر و کار دارند که اغلب این فرآیندها در طول پروژه به‌روز می‌شوند. 9.      مدیریت تدارکات پروژه: شامل فرآیندهای خرید یا به‌دست‌آوری محصولات، خدمات یا نتایج از خارج از تیم پروژه برای انجام کار می‌شود. گروه فرآیندهای آغازین دربرگیرنده فرایندهایی است که تفویض اختیار رسمی برای شروع یک پروژه جدید و یا یک فاز پروژه را تسهیل می‌کند و شامل تشخیص، تدوین وارایه مراحل و فعالیت‌های لازم برای شروع پروژه است.  تیم مدیریت پروژه از گروه فرایندهای برنامه‌ریزی و فرایندهای مرتبط و تعاملاتشان برای دستیابی به اهدافی که پروژه به خاطر آن ها انجام می شود، استفاده می‌کند. گروه فرایندهای اجرایی شامل فرایندهایی است که برای تکمیل فعالیت‌های تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه جهت برآورده کردن الزامات پروژه به کار گرفته می‌شوند.  گروه فرآیندهای نظارت و کنترل شامل مجموعه فرایندهایی برای کنترل اجرای پروژه به منظور یافتن مشکلات بالقوه و اصلاح آنهاست. گروه فرایندهای خاتمه نیز شامل مجموعه فرایندهایی است که جهت نهایی کردن تمامی فعالیت‌های تمامی گروه های فرایندی پروژه و یا یک فاز از پروژه به طور رسمی، خروج از یک پروژه و یا بستن یک پروژه کنسل شده انجام می‌شود. 2-16 مدیریت پروژه: تعریف، تاریخچه، کارکرد، استاندارد و حوزه ها2-16-1 مقدمهدر زبانهای گوناگون و حتی در سازمان های مختلف هر کشور در مورد واژه‌های برنامه، طرح یا پروژه، اختلافات لغوی، معنایی و قانونی وجود دارد. از این رو چهارچوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند. آرمان ها و اهداف تعیین‌شده حکومت در سطح برنامه‌ریزی بلندمدت یا استراتژیک، برنامه (Plan) نامیده می‌شود که این برنامه‌ها دارای اهداف کیفی می‌باشند مانند برنامه توسعه صنایع شیمیایی، برنامه توسعه شبکه راه‌های کشوری. دستیابی به این اهداف و آرمان ها در یک فاصله زمانی بلندمدت که معمولا بین ده تا بیست‌ و پنج سال است، امکانپذیر می‌باشد. پس از اینکه برنامه‌ها در سطح برنامه‌ریزی بلندمدت مشخص گردیدند، هر برنامه در سطح برنامه‌ریزی میان‌مدت یا تاکتیکی توسط مدیریت طراز اول یا سیستم اجرایی کشور به مجموعه‌ای از طرحها (Program) یا برنامه‌های اجرایی تفکیک می‌شود که شامل مجموعه‌ای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی هستند که ظرف پنج تا ده سال آینده باید اجرا و به نتایج موردنظر برسند. هر طرح در سطح برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا اجرایی توسط واحدهای ستادی یا سطوح مدیریت میانی نظام اجرایی کشور به مجموعه کارها و عملیاتی که آن را پروژه (Project) می‌نامند، تبدیل و تقسیم می‌شود. بر این اساس پروژه را اینگونه تعریف می‌نماییم: یک پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد. پروژه‌ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهای معین، با هزینه‌هایی معین و کیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند. لازمه موفقیت هر پروژه، دستیابی توام به هر سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود. 2-17تعریف مدیریت پروژهمدیریت‌پروژه، برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌ سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد. 2-18 تعریف برنامه‌ریزی پروژه فرآیند برنامه‌ریزی، تعیین توالی و توازن فعالیتهای لازم برای اجرای یک پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است. 2-19 تعریف کنترل پروژهکنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین‌شده برای پروژه است بگونه‌ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می گیرد: تعیین وضعیت واقعی پروژه مقایسه وضعیت واقعی با برنامه در نظر گرفت اقدام اصلاحی 2-20 تاریخچه مدیریت پروژهتاریخچه مدیریت پروژه در جهان را معمولا به مدیریت پروژه‌های عظیمی همچون ساخت اهرام مصر، دیوار چین و یا بنا نهادن تخت جمشید به دستور داریوش مربوط می‏دانند. هر یک از این پروژه‌ها از جمله پروژه‌های بزرگ و پیچیده تاریخ بشریتند که با کیفیت استاندارد بالا و بکارگیری نیروی عظیم انسانی ساخته شده‏اند. یک مدیر پروژه وقتی به شهر اسرارآمیز هخامنشیان سری می‏زند و در هر گوشه‏ای از آن به نقوش هنرمندانه برجسته باستانی برخورد می‌کند بدون شک دچار حیرت می‏گردد که چگونه چنین پروژه عظیمی قریب دو هزار و پانصد سال پیش با چنین کیفیت منحصر به‏ فردی ساخته شده که علی‌رغم ویرانی و به آتش کشیده شدن پیاپی توسط اسکندر و تسخیر کنندگان پس از او، همچنان به عنوان نماد حیرت‌انگیز پروژه ایرانی از آن یاد می‏شود. هر چند به دستور کوروش، مهندسان و سازندگان پاسارگاد موظف بودند شرح کار خود و همچنین برنامه کاری روز بعد خود را در لوحه‌هایی که به نام کارنامک مشهور بود، بنگارند اما امروزه جز با تکیه بر حدسیات نمی‌توان اظهارنظر قاطعی پیرامون نحوه دقیق مدیریت پروژه‌های عظیم عهد باستان ابراز داشت چرا که متاسفانه تاکنون هیچ مدرک و نشانه‌ای دال بر چگونگی بکار بستن روشها و تکنیکهای مدیریت پروژه در این طرحها یافت نشده است. اما تاریخچه مدیریت پروژه در دنیای جدید به سالهای ابتدایی دهه 1900 میلادی باز می‏گردد جایی که هنری گانت با توسعه نمودار میله‏ای ابداعی خود آغازگر حرکت پرشتاب بعدی طی سالهای دهه 1950 و 1960 میلادی در پروژه‌های نظامی و هوا فضای آمریکا و سپس انگلستان گردید. هرچند نام پرآوازه هنری گانت به عنوان پدر تکنیک‏های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در تاریخ ثبت گردیده است لیکن سالهای دهه 1950 و 1960 به عنوان سالهای آغازین رشد و توسعه مدیریت پروژه در دنیای معاصر شناخته می‌شود. این سال ها سرآغاز تکوین و توسعه بسیاری از روشها و دانش های مربوط با مدیریت های نه‌گانه پروژه است که سالها بعد توسط نرم‌افزارهای مختلف عملیاتی و در پروژه‌ها بکار گرفته شدند. تغییرات سریع تکنولوژیک، بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه شرکت ها، همه ‌و همه سازمان ها و بنگاههای متولی پروژه را تشویق به تغییر سیستم مدیریتی خود نمود. در هنگامه نبرد انتخاب بین غرق شدن یا شنا کردن و یا تطبیق و سازگاری یا مرگ و نابودی، مدیریت پروژه و پروژه‌مداری درمدیریت تنها انتخاب و راه نجات فراروی پیمانکاران و سازمان ها بود. حال به تارنمای مدیریت پروژه در دنیای معاصر تا شکل‌گیری استاندارد جهانی مدیریت پروژه که سبب قوام یافتن دانش مدیریت پروژه گردید، می‌پردازیم: گانت چارت در اوائل دهه 1900 میلادی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۰۹
postec postec

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی