دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

— (232)


گروه علوم انسانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران استاد نگارش پاییز 1393 فهرست مطالب عنوان صفحه TOC h z t “کلید 5;1” چکیده1 مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 4 اهداف تحقیق 8 سؤالات تحقیق8 فرضیه‏های […]


— (233)


گروه علوم انسانی رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان استاد مربوطه نگارنده زمستان 1394 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….2 1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2 1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………2 1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………3 هدف کلی:………………………………………………………………………………………………………………..3 اهداف جزیی:……………………………………………………………………………………………………………3 1-4-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..4 1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4 فصل دوم-انعطاف قوانین و مصادیق آن ها……………………………………………………..5 2-1-عناصر قانون‌ کار‌ مرتبط با انعطاف‌پذیرى……………………………………………………………….5 2-2-بررسی و تبیین تعدیل قرارداد به عنوان […]


— (234)


معاونت پژوهش و فن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند  سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات […]


— (235)


(سوره هود (ص)/ آیه 61) اوخدائی است که زمین را برای شما خلق کرد تا در آن به عمران و آبادانی بپردازید. (تخریب محیط مخالف و منافی عمران و آبادانی است.) بهداشت محیط اگر رعایت گردد  پاکی ز برای همه عادت گردد. با سبزه و گل و همت اهل زمین  اندیشه آدمی سلامت گردد. فضای زندگی گر […]


— (236)


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق خصوصی عنوان: بررسی آیین دادرسی دعاوی خانواده (با رویکرد قانون حمایت خانوااده) استاد راهنما: دکتر استاد مشاور: دکتر دانشجو: تابستان 1395 تقدیم به: شهدای هشت سال دفاع مقدس، و همچنین تمامی اعضای خانواده ام که در این مسیر همیشه حامی من بوده اند. با تشکر […]


— (237)


گروه حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه استاد راهنما دکترسیدمهدی احمدی استاد مشاور دکترعباس خزائلی نگارش میلاد شیرزادی فر پاییز 1394 تقدیم […]


— (234)


معاونت پژوهش و فن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند  سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات […]


— (238)


گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی M.A گرایش:حقوق خصوصی عنوان بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت استادراهنما دکتر استاد مشاور دکتر نگارش یحیی صفر پور تابستان1394 تقدیم به: روح پاک پدر و مادر عزیزم، همچنین همسر فداکارم . با تشکر از : اساتید محترم، دکتر امیر […]


— (239)


گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت معاملات مرتبط استاد راهنما نگارش شهناز حسین زاده پاییز 1393 تقدیم به: شهدای هشت سال دفاع مقدس، وهمچنین تمامی اعضای خانواده ام که در این مسیر […]


4f/ss (8)

4f/ss (8)

گ)

نام آزمایش :

گشتاور نیرو

تاریخ انجام آزمایش :

30/2/87

اعضای گروه :

مونا شاپورگان

شادی موحدبشیری

فرزانه محمدپورباقری

آزمایش 1 :

دستگاه را مطابق شکل موجود در دستور کار آماده کردیم.

به نخ موجود در طرف راست صفر خط کش وزنه ی 50 گرمی آویزان کردیم. وزن این وزنه را در ستون F1i جدول وارد کردیم.

فاصله ی امتداد نخ متصل به وزنه ی 50 گرمی تا صفر خط کش یعنی بازوی گشتاور نیروی ساعتگرد را از روی خط کش خوانده و در ستون مربوط به d1i جدول وارد کردیم.

به حلقه ی S متصل به نخ موجود در سمت چپ صفر خط کش ابتدا وزنه ی 12 گرمی آویزان کردیم و صبر کردیم تا صفحه بچرخد. سپس فاصله ی این نخ را تا صفر خط کش خوانده و در ستون مربوط به d2i جدول وارد کردیم. وزن این وزنه را نیز در ستون مربوط به F2i وارد کردیم.

در مراحل بعدی،به ترتیب وزنه های 20 گرمی به حلقه ی S اضافه کرده و مقادیر به دست آمده را در جدول وارد کردیم.

گشتاور نیرو های ساعتگرد را در ستون مربوط به τ1i و گشتاور نیروهای پادساعتگرد را در ستون مربوط به τ2i وارد کرده و برابری این دو مقدار را بررسی کردیم.

در محاسبات مقدار g را N/kg 8/9 قرار دادیم.

τ1i d1i
(cm) F1i
(N) m1i
(gr)

472/0 0/4 118/0 12 1

4602/0 9/3 118/0 32 2

4484/0 8/3 118/0 52 3

3658/0 1/3 118/0 72 4

295/0 5/2 118/0 92 5

2596/0 2/2 118/0 112 6

301/2 مجموع گشتاورهای
τ1 ساعتگرد

F = m×g = 8/9 ×12 = 118/0

τ = F×d = 472/ 0= 4 × 118/0

τ2i d2i
(cm) F2i
(N) m2i
(gr)

588/0 1 588/0 60 1

3524/1 3/2 588/0 80 2

9992/1 4/3 588/0 100 3

2932/2 9/3 588/0 120 4

352/2 0/4 588/0 140 5

4108/2 1/4 588/0 160 6

مجموع گشتاورهای τ2
پاد ساعتگرد

F = m×g = 588/0= 8/9 × 60

τ = F×d = = 1× 588/0 588/0

خطا 1098/0 = 301/2– 4108/2

آزمایش 2 :

دستگاه را مطابق شکل موجود در دستور کار تنظیم کردیم.

به نخ آویزان در سمت راست صفر خط کش وزنه ی 50 گرمی متصل کردیم. نخ دیگری را به پین مرکز نقاله وصل کردیم و آن را از روی قرقره عبور دادیم. وزنه ی 12 گرمی را به این نخ آویزان کردیم و به ترتیب وزنه های 20 گرمی به آن اضافه کردیم. در این مرحله نیروی موثر بر مرکز قرقره در راستای قائم نیست بلکه راستای این نیرو در راستای نخی است که مرکز نقاله را بر محیط قرقره وصل می کند. بنابراین برای پیدا کردن فاصله عمودی d باید از رابطه ی d = rsinθ پیروی کنیم. در هر مرحله فاصله بین نخ متصل به وزنه ی 50 گرمی تا صفر خط کش را در ستون مربوط به d2i و فاصله ی عمودی صفر خط کش تا نخ متصل به وزنه های 20 گرمی را در ستون d1i وارد کردیم و مقادیر F و τ را نیز محاسبه کردیم. برابری گشتاورهای ساعتگرد و پادساعتگرد را بررسی کردیم.

در محاسبات مقدار g را برابر N/kg 8/9 قرار دادیم.

2iτ d2i
(cm) F2i
(N) m2i
(gr) 1iτ d1i=rsinθ
(cm) F1i
(N) m1i
(gr)

18/1 2 588/0 60 27/1 78/10 118/0 12 1

65/1 8/2 588/0 60 68/0 81/5 118/0 32 2

77/1 3 588/0 60 47/0 01/4 118/0 52 3

89/1 2/3 588/0 60 35/0 01/3 118/0 72 4

89/1 2/3 588/0 60 32/0 7/2 118/0 92 5

38/8 09/3؟؟؟؟

2τ پادساعتگرد 1τ ساعتگرد

F = m×g = = 8/9 × 12 118/0

d = rsinθ = × 12sin = (64 ) 78/10

τ = F×d = = 78/10× 118/0 27/1

خطا 2631/0 = 0919/19 – 3550/19

تفاوت در مقدار گشتاور ساعتگرد و گشتاور پادساعتگرد می تواند به علت خطا در اندازه گیری d و یا خطای به هم بستن قطعات دستگاه باشد.قیمت: 100 تومان

۱ ۲ ۳ . . . ۷ ۸ ۹
Designed By Erfan Powered by Bayan